SLIPS வங்கிக் குறியீட்டு இலக்கம் 7755

#
கிளையின் பெயர்
SLIPS குறியீடு
1அகலவத்தை103
2அகரப்பத்தனை 617
3அகுணகொலபெலஸ்ஸ 209
4அஹங்கம 243
5அக்கரைப்பற்று805
6அக்மீமனை222
7அக்குரஸ்ஸ204
8அலவ்வ304
9அம்பலாங்கொடை208
10அம்பன்பொல331
11அம்பாறை801
12ஆனைமடு315
13அநுராதபுரம் - புதிய நகரம்419
14அநுராதபுரம் - நகரம்402
15அரலகன்வில423
16அரநாயக்க506
17அவிஸ்சாவலை127
18பதல்கும்புர711
19பத்தேகம217
20பதுளை705
21பதுரலிய114
22பக்கமூன414
23பலாங்கொடை514
24பலப்பிட்டிய249
25பண்டாரவலை715
26பரவகும்புக்க240
27பட்டபொல213
28மட்டக்களப்பு811
29பெலியத்தை211
30பேருவளை107
31பிபிலை721
32போகாஹாகும்புர720
33போகஸ்வேவ907
34போலவத்தை SME அலகு328
35போவத்தை510
36புலத்கொஹுபிட்டிய101
37புலத்சிங்கள701
38புத்தல813
39செங்கலடி313
40சிலாபம்904
41நகர மாதாரா233
42தமண804
43தம்புள்ளை620
44தந்துரே 605
45தவுலகலை627
46தெஹியத்தகண்டிய802
47தெஹியோவிட்ட529
48தெய்யந்தர203
49தெனியாய226
50தெரணியகல511
51தெவிநுவர254
52தேவாலேகம509
53டிக்வலை247
54திவுலுபிட்டிய123
55தியத்தலாவை724
56தொடாங்கொடை112
57தும்மலசூரிய305
58எஹெலியகொடை518
59எல்பிட்டிய212
60எம்பிலிபிட்டிய515
61எரத்தின523
62ஏறாவுர்812
63கல்முனை418
64கலென்பிந்துனுவெவ415
65கலேவலை621
66கல்கமுவை312
67காலி228
68கல்நெவ405
69கம்பஹா116
70கம்பளை601
71கந்தார206
72கிணிகத்தேனை613
73கிரந்துருகோட்டை719
74கிரிவுல்ல320
75கொடக்கவெல522
76கோணகலப்புரம்215
77கோணப்பத்திரவ416
78கோணபொல105
79அங்குராங்கெத்த626
80ஹக்மன201
81ஹல்தும்முல்ல718
82அம்பாந்தோட்டை238
83அப்புத்தளை712
84ஹதரலியத்தை603
85குருணாகல் தலைமையகம்329
86ஹெதெனிய630
87ஹெம்மத்தகம516
88ஹிக்கடுவை244
89ஹிங்குரக்கொடை413
90ஹோமாகமை125
91ஹொரனை109
92இப்பாகமுவை321
93இமதுவை216
94இங்கிரிய111
95ஜா-எல132
96யாழ்ப்பாணம்905
97கந்துரவெல421
98கஹட்டகஸ்திகிலிய404
99கஹவத்தை526
100கேகந்துறை207
101களுவாஞ்சிக்குடி818
102கலவானை520
103கல்முனை806
104களுத்துறை115
105களுவெல்ல252
106கம்புருகமுவை225
107கம்புருபிட்டிய227
108கனகராயன்குலம்902
109கந்தெகெட்டிய708
110கண்டி632
111கந்தளை814
112கரந்தெணிய223
113கராப்பிட்டிய248
114காத்தான்குடி816
115கட்டுகஸ்தோட்டை615
116கட்டுவானை210
117கேகாலை501
118கெக்கிராவை422
119களனி134
120கிளிநொச்சி906
121கிரிந்திவலை131
122கிரியல்லை530
123கிரிமட்டியான317
124கிரிந்த 245
125கிதுள்கலை507
126கொக்கட்டிச்சோலை819
127கொலன்னா517
128கொலன்னாவை126
129கொட்டகலை624
130கொட்டியகும்புர527
131குளியாப்பிட்டிய301
132குருநாகல் - நகர்311
133குருவிட்ட524
134லக்கல622
135லுனுகலை 717
136லுனுகம்வெஹெர219
137மடுல்ல726
138மஹாஒயா807
139மஹாவெவ325
140மஹியங்கனை 709
141மாஹோ319
142மாளிகாதென்ன722
143மாம்புரி324
144மன்ம்பிட்டிய417
145மெனிக்ஹின்ன625
146மன்னார்903
147மாரஸ்சன்ன604
148மாத்தறை நகர்612
149மாத்தளை619
150மத்துகமை121
151மாவனல்லை504
152மாவரல236
153மாவரமந்நிய117
154மாவத்தகமை309
155மெதகமை702
156மெதிரிகிரிய407
157மீகஹகிவுல411
158மீகஹகிவுல716
159மீகஹதென்னை113
160மெல்சிரிபுரம்330
161மித்தெனிய246
162மிகிந்தலை401
163மில்லனிய104
164மினுவாங்கொடை118
165மீரிகமை119
166மிரிஸ்ஸ251
167மிரிஸ்வத்தை133
168மொணராகலை703
169மொறகஹஹேன120
170மொறவக்க237
171மொறயாய607
172மொரந்துடுவ106
173முந்தல்322
174முத்தூர்820
175நாரம்மலை326
176நாத்தாண்டிய316
177நாவுல628
178நவகத்தேகமை323
179நாவலப்பிட்டிய629
180நீர்கொழும்பு122
181நெலும்தெனிய519
182நெலுவை235
183நிக்கவெரட்டிய307
184நில்தந்தஹின்ன616
185நிந்தவூர் 810
186நிட்டம்புவை124
187நிவித்திகலை525
188நுவரெலியா610
189பலக்குடான314
190பம்புரனை250
191பானந்துறை108
192பண்டுவஸ்நுவர303
193பன்னல302
194பஸ்ஸர706
195பெல்மடுல்லை513
196பேராதனை633
197பிலியந்தலை128
198பிட்டிபெத்தர220
199பிட்டிகல்தெனிய502
200பிட்டிகல214
201பொலன்நறுவை410
202பொல்பித்திகம327
203பொத்துஹெர306
204பொத்துப்பிட்டிய531
205பொத்துவில்808
206பூஜாப்பிட்டிய609
207புலகஸ்திகம412
208புலங்குப்பிட்டிய534
209பூண்டுலொயா614
210புத்தளம்318
211ராகம129
212இறக்குவானை528
213இறம்பேவ409
214இறம்புக்கனை503
215ரன்ன242
216இரத்தினபுரி512
217இரத்தோட்டை623
218ரிதீகமை308
219ரிதிமாளியத்தை713
220றிகில்லகஸ்கட611
221ருவான்வெல்ல508
222சம்மாந்துறை803
223செவணகல725
224செவணப்பிட்டிய425
225சிரிபுரம்420
226சியம்பலாண்டுவை723
227சூரியவெவ224
228ஸ்ரீ பலபத்தல533
229புனித ஆனபுற 332
230தங்காலை234
231தலாவை406
232தல்கஸ்வல221
233தம்புத்தேகமை403
234தம்புத்தேகமை பொருளாதார நிலையம்424
235தனமல்வில704
236தெல்தெனிய608
237திரப்பனே408
238திஸ்ஸமஹாராமை218
239திஹாகொடை232
240திருகோணமலை817
241உடுதும்பர618
242உடவெல602
243உடுகம241
244உஹன809
245உரகஸ்மனஹந்திய229
246ஊருபொக்க202
247ஊவா பரணகம714
248வாழைச்சேனை815
249வவுனியா901
250வாத்துவை130
251வலகெதர102
252வலஸ்முல்ல239
253வரக்காகொட110
254வரக்காப்பொல505
255வராப்பிட்டிய253
256வாரியப்பொல310
257வத்தேகம606
258வீரக்கெட்டிய231
259வெலிகம205
260வெலிகேபொல532
261வெலிமடை707
262வெல்லவாய710
263வில்கமுவை631
264யக்கலமுல்லை230
265யட்டியந்தோட்டை521
#
கிளையின் பெயர்
SLIPS குறியீடு