கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள் 2021

நிகழ்வுகள்

கருண உள்ளங்கள்
இவ் உலகை
புனிதமாக்கும்

உங்கள் அனைவருக்கும்
இனிய நத்தார் வாழ்த்துக்கள்!