வெஸ்டர்ன் யூனியன்

வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கைக்குப் பணத்தை இலகுவாகவும், வேகமாகவும் பரிமாற்றிக்கொள்வதற்கான சேவையை வெஸ்டர்ன் யூனியன் வழங்குகிறது. இச் சேவையினை RDB இன் அனைத்துக் கிளைகளிலும் பெற்றுகொள்ள முடியும்.

மேலதிக விபரங்களுக்கு 0112 42 52 62  எனும் இலக்கத்தினூடாக எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

வெற்றியாளர்கள்