வெஸ்டர்ன் யூனியன்

வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கைக்குப் பணத்தை இலகுவாகவும், வேகமாகவும் பரிமாற்றிக்கொள்வதற்கான சேவையை வெஸ்டர்ன் யூனியன் வழங்குகிறது. இச் சேவையினை RDB இன் அனைத்துக் கிளைகளிலும் பெற்றுகொள்ள முடியும்.

  • மேலதிக விபரங்களுக்கு 0112 42 52 62  எனும் இலக்கத்தினூடாக எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
பட்டி