லங்காபே தொழில்நுட்ப விருதுகள் 2023 இல் RDB தங்க விருதை வென்றது.

இலங்கையில் உள்ள அனைத்து வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கிடையில் RDB வங்கி, LankaPay Technnovation விருதுகள் 2023 விருது வழங்கும் விழாவில் பின்வரும் விருதுகளை வென்றுள்ளது. ஆண்டின் சிறந்த LankaPay கார்டு அமலாக்கருக்கான தங்க விருது ஆண்டின் சிறந்த பொது ஏடிஎம்…