විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව (RDB) ඒකාබද්ධව ජේෂ්ඨ පුරවැසියන් සදහා විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැනීමේදී “ඇගිලි සලකුණු” තාක්ෂණය හදුන්වාදීම

විශ්රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව හා ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව (RDB) ඒකාබද්ධව ජේෂ්ඨ පුරවැසියන් සදහා විශ්රාම වැටුප් ලබා ගැනීමේදී “ඇගිලි සලකුණු” තාක්ෂණය හදුන්වාදීම මාතර දී අද දින (2021.02.01) ආරම්භ කරන ලදී. එම උත්සවයේදී විශ්රාමික පුරවැසියන් හට ඇප රහිත ණය නිකුත් කිරීම ද සංකේතාත්මකව සිදුකරන ලදී.
මේ අවස්ථාව විදුලිබල අමාත්ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමා,සමෘද්ධි රාජ්ය අමාත්ය ශෙහාන් සේමසිංහ මැතිතුමා, විශ්රාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජෙනරාල් ජගත් ඩී ඩයස් අතාවුදගේ , ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති මහින්ද සාලිය, සමාන්යාධිකාරී දමිතා කුමාරි රත්නායක ඇතුළු රාජ්ය නිලධාරි මහත්ම මහත්මින් සහභාගී විය.

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව (RDB) ඒකාබද්ධව ජේෂ්ඨ පුරවැසියන් සදහා විශ්‍රාම වැටුප් ලබා…

Posted by Regional Development Bank on Monday, February 1, 2021

பட்டி

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rdb/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757