வட்டி வீதங்கள்

நிலையான வைப்பு

விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
RDB MAX FD – 400 நாட்கள் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.500,000/= 10.25%
RDB MAX FD – 100 நாட்கள் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.500,000/= 11.25%
RDB MAX FD – 06 மாதங்கள் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.500,000/= 11.25%
RDB MAX FD – 10 மாதங்கள் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.500,000/= 11.00%
RDB MAX FD – 01 வருடம் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.500,000/= 10.00%
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
FD - 04 மாதங்கள்
குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை            
ரூ.1,000,000/= 
             11.00
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
நி.வை – ஒரு மாதம்
10.00
நி.வை – 02 மாதங்கள்
10.00
நி.வை – 03மாதங்கள்
11.00
நி.வை – 06 மாதங்கள்
11.00
நி.வை – 09 மாதங்கள்
10.75
நி.வை –  01 வருடம்
10.00 9.57 10.00
நி.வை –  02 வருடங்கள்
10.25 9.57 10.00
நி.வை –  03 வருடங்கள்
10.50 9.57 10.00
நி.வை –  04 வருடங்கள்
10.75 9.57 10.00
நி.வை –  05 வருடங்கள்
11.00 9.57 10.00
விபரம்
முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும்
வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
நி.வை. – சிரேஷ்ட பிரஜைகள் (60 வயதிற்கும் மேற்பட்டோர்)
1.5 மில்லியன் வரை – ஒரு வருடம்

 

10.50 10.03
நி.வை. – சிரேஷ்ட பிரஜைகள் (60 வயதிற்கும் மேற்பட்டோர்)
– ஒரு வருடம்
10.50 10.03
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
நி.வை – கைகளில் வட்டி

– 1 வருடம்

9.10
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
கேள்வி வைப்புகள் – 7 நாள் கேள்வி வைப்புகள்
குறைந்தளவு வைப்பு (ரூ) 50,000.00
7.50

Effect from 22.08.2023 | Last Updated :- 22.08.2023 – 10.00 AM