வட்டி வீதங்கள்

நிலையான வைப்பு

விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
RDB MAX FD - 01 வருடம்
குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை            
ரூ.1,000,000/= 
             20
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
FD - 04 மாதங்கள்
குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை            
ரூ.1,000,000/= 
             19
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
நி.வை – ஒரு மாதம்
15
நி.வை – 02 மாதங்கள்
15.25
நி.வை – 03மாதங்கள்
15.50
நி.வை – 06 மாதங்கள்
15.75
நி.வை –  01 வருடம்
16 14.93 16
நி.வை –  02 வருடங்கள்
17 14.93 16
நி.வை –  03 வருடங்கள்
17.25 14.93 16
நி.வை –  04 வருடங்கள்
17.50 14.93 16
நி.வை –  05 வருடங்கள்
17.75 14.93 16
விபரம்
முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும்
வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
நி.வை. – சிரேஷ்ட பிரஜைகள் (60 வயதிற்கும் மேற்பட்டோர்)
1.5 மில்லியன் வரை – ஒரு வருடம்

 

15.00 14.06
நி.வை. – சிரேஷ்ட பிரஜைகள் (60 வயதிற்கும் மேற்பட்டோர்)
– ஒரு வருடம்
16.50 15.37
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
நி.வை – கைகளில் வட்டி

– 1 வருடம்

13.79
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
கேள்வி வைப்புகள் – 7 நாள் கேள்வி வைப்புகள்
குறைந்தளவு வைப்பு (ரூ) 50,000.00
11.00

Effect from 27.04.2022 | Last Updated :- 04.05.2022 – 9.00 am


பட்டி