வட்டி வீதங்கள்

நிலையான வைப்பு

விபரம்

முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)

மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
RDB MAX FD – 100 நாட்கள் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.500,000/= 20
RDB MAX FD – 06 மாதங்கள் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.500,000/= 22
RDB MAX FD – 10 மாதங்கள் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.500,000/= 23
RDB MAX FD – 01 வருடம் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.500,000/= 18

 

விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
FD - 04 மாதங்கள்
குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை            
ரூ.1,000,000/= 
             14.15
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
நி.வை – ஒரு மாதம்
13.50
நி.வை – 02 மாதங்கள்
13.75
நி.வை – 03மாதங்கள்
14
நி.வை – 06 மாதங்கள்
14.25
நி.வை –  01 வருடம்
14.50 13.62 14.50
நி.வை –  02 வருடங்கள்
15.50 13.62 14.50
நி.வை –  03 வருடங்கள்
15.75 13.62 14.50
நி.வை –  04 வருடங்கள்
16 13.62 14.50
நி.வை –  05 வருடங்கள்
16.25 13.62 14.50
விபரம்
முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும்
வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
நி.வை. – சிரேஷ்ட பிரஜைகள் (60 வயதிற்கும் மேற்பட்டோர்)
1.5 மில்லியன் வரை – ஒரு வருடம்

 

15.00 14.06
நி.வை. – சிரேஷ்ட பிரஜைகள் (60 வயதிற்கும் மேற்பட்டோர்)
– ஒரு வருடம்
15.00 14.06
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
நி.வை – கைகளில் வட்டி

– 1 வருடம்

12.66
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
கேள்வி வைப்புகள் – 7 நாள் கேள்வி வைப்புகள்
குறைந்தளவு வைப்பு (ரூ) 50,000.00
9.50

Effect from 15.08.2022 | Last Updated :- 15.08.2022 – 10.00 am


பட்டி

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rdb/public_html/wp-includes/functions.php on line 4759