வட்டி வீதங்கள்

நிலையான வைப்பு

ஆகக்குறைந்த  வைப்பு ரூபா 1000/=
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
நி.வை – ஒரு மாதம்
4.00
நி.வை – 02 மாதங்கள்
4.50
நி.வை – 03மாதங்கள்
5.50
நி.வை – 06 மாதங்கள்
5.75
நி.வை –  01 வருடம்
6.00 5.84 6.00
நி.வை –  02 வருடங்கள்
6.18 5.84 6.00
நி.வை –  03 வருடங்கள்
6.37 5.84 6.00
நி.வை –  04 வருடங்கள்
6.56 5.84 6.00
நி.வை –  05 வருடங்கள்
6.76 5.84 6.00
விபரம்
முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும்
வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
நி.வை. – சிரேஷ்ட பிரஜைகள் (60 வயதிற்கும் மேற்பட்டோர்)
1.5 மில்லியன் வரை – ஒரு வருடம்

 

15.00 14.06
நி.வை. – சிரேஷ்ட பிரஜைகள் (60 வயதிற்கும் மேற்பட்டோர்)
– ஒரு வருடம்
6.50 6.31
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
நி.வை – கைகளில் வட்டி

– 1 வருடம்

5.66
விபரம் முதிர்வின் போது செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %) மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி (வருடமொன்றிற்கான %)
வருடாந்தம் செலுத்தப்படும் வட்டி
(வருடமொன்றிற்கான %)
கேள்வி வைப்புகள் – 7 நாள் கேள்வி வைப்புகள்
குறைந்தளவு வைப்பு (ரூ) 50,000.00
3.50

Effect from 01.09.2021 | Last Updated :- 31.08.2021 – 9.50 pm


சேமிப்புக் கணக்குகள்

குறியீடு கணக்கு வகை குறைந்தபட்ச வைப்பு (ரூபா)  ரூபா 10,000/= இற்கு குறைவான ரூபா 10,000/- மற்றும்  ரூபா  75,000/-இற்கு குறைவான ரூபா 75,000/- இற்கு  மேல் வட்டி கணிப்பிடபப்படும் முறை வட்டி  செலுத்தப்படும் முறை
101  சாதாரண வைப்பு 500/- 2.50% 2.65% 2.75% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
102  சிரேஷ்ட  பிரஜை சேமிப்பு 500/- 3.00% 3.50% 3.65% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
103 கெகுளு சேமிப்பு 500/- 3.00% 3.25% 3.75% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
104 சிறுவர் சேமிப்பு 500/- 3.00% 3.25% 3.75% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
105 லியசவிய 1,000/- 2.50% 2.65% 2.75% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
106  யொவுன் 500/- 2.75% 3.00% 3.50% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
107  சுபமங்களம் 500/- 1.50% 1.75% 2.00% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
108 திவி நெகும 500/- 2.50% 2.65% 2.75% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
109 தொரின் தொர 500/- 1.50% 2.25% 2.50% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
110 முதலீட்டு  சேமிப்பு 500/- 3.50% 3.65% 3.75% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
111 நிறுவன சேமிப்பு 500/- 1.50% 1.75% 2.00% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
112 குழு  சேமிப்பு 500/- 1.50% 1.75% 2.00% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
113 திவிநெகும மாபிய ரெகவரன 500/- 2.50% 2.65% 2.75% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
114 திவிநெகும சமுர்தி பிரதிலாப 500/- 2.50% 2.65% 2.75% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
115 RDB சஹன  சேமிப்பு 500/- 1.50% 1.75% 2.00% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
116 பொது  நோக்கு  நிறுவனங்கள் 500/- 1.50% 1.75% 2.00% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
117 பொது  நோக்கு  நிறுவன அங்கத்தினர் 500/- 1.50% 1.75% 2.00% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
118 RDB முதலீடு 500/- 3.50% 3.65% 3.75% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
119 RDB 14 Plus 500/- 2.50% 3.00% 3.15% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
120 RDB Victory 500/- 2.50% 3.00% 3.15% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
121 RDB Newlife Pension Plan 500/- 6.00% 6.00% 6.00% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
122 RDB Newlife Pension Benefit Accounts 500/- 7.00%  7.00% 7.00% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
123 RDB லியசவிய ப்ளஸ் 500/- 3.50% 3.65% 3.75% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்
125 குத்தகை அறவிடல் 500/- 1.50% 1.75% 2.00% குறைந்தபட்ச தினசரி நிலுவை மாதாந்தம்

Effect from 01.05.2021 | Last Updated :- 30.04.2021 – 10.30 am

பட்டி