லங்காபே தொழில்நுட்ப விருதுகள் 2023 இல் RDB தங்க விருதை வென்றது.

இலங்கையில் உள்ள அனைத்து வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கிடையில் RDB வங்கி, LankaPay Technnovation விருதுகள் 2023 விருது வழங்கும் விழாவில் பின்வரும் விருதுகளை வென்றுள்ளது.

  • ஆண்டின் சிறந்த LankaPay கார்டு அமலாக்கருக்கான தங்க விருது
  • ஆண்டின் சிறந்த பொது ஏடிஎம் இயக்குனருக்கான மெரிட் விருது