திரு.ஏ.எச்.எம்.எம்.பி.ஜயசிங்க

பொது முகாமையாளர்/பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரி

திரு. A.H.M.M.B. ஜயசிங்க, 1986 இல் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் வியாபார நிர்வாகத்திற்கான விசேட இளமானிப் பட்டத்தினை பெற்றுக்கொண்ட பட்டதாரியாவார். மேலும் இலங்கை வங்கியாளர் நிறுவனத்தின், வங்கி முகாமைத்துவத்தில் முதுகலை டிப்ளோமாவினையும், வயம்ப பல்கலைக்கழகத்தின் முகாமைத்துவத்தில் முதுகலை டிப்ளோமா மற்றும் M.B.A. யினையும் இலங்கை NIBM இன் பிராந்திய அபிவிருத்தியில் முதுகலை டிப்ளோமாவினையும் பெற்றுக்கொண்டார். பட்டப்படிப்புகளின் பின்னர், 1987 இல் பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கியுடன் இணைந்துகொண்டு கிளை முகாமையாளராக, வலய முகாமையாளராக, மாவட்ட முகாமையாளராக, பிரதம முகாமையாளராக, உதவிப் பொது முகாமையாளராக மற்றும் பிராந்திய பொது முகாமையாளரென பல்வேறு முகாமைத்துவ மட்டங்களில் கடமையாற்றினார். ஏ.எச்.எம்.எம்.பீ. ஜயசிங்க அவர்கள் 35 வருடங்களுக்கும் அதிகமாக வங்கித்துறையில் சேவையாற்றி வருகிறார் என்பது சிறப்புக்குரிய விடயமாகும்.

பட்டி