நிதிசார் சிறப்பம்சங்கள்

வருடத்திற்கான செயற்பாடுகளின் பெறுபேறுகள்

2019

Rs.000

2018

Rs.000

2017

Rs.000

2016

Rs.000

2015

Rs.000

2014

Rs.000

2013

Rs.000

2012

Rs.000

2011

Rs.000
மொத்த வருமானம் 27,507,82126,070,61122,016,07915,744,33712,510,11911,186,35610,994,6359,514,8037,616,082
வரிக்கு முன்னதான செயற்பாட்டு இலாபம்2,960,2583,606,3303,306,9952,130,5681,484,0641,400,341686,7901,492,4261,976,323
வரி2,461,6632,532,7442,023,0651,489,280954,9131,058,054495,086946,936860,599
வரிக்கு பின்னரான இலாபம்498,5951,073,5861,283,930641,288529,152342,287191,704545,4911,115,724
பங்குதாரர்களிடையே பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட இலாபம்418,126993,5591,113,803518,605576,338350,010191,207545,4911,115,724

சொத்துக்களும் பொறுப்புக்களும்

வாடிக்கையாளர் வைப்புகள்149,599,829141,559,974139,827,365107,031,72187,753,70072,525,36562,606,49154,669,87046,108,862
கடன்களும் முற்பணமும் (மொத்தம்)144,693,551137,769,683130,324,846108,102,76089,469,40262,005,43960,093,46653,667,17147,199,757
மொத்த சொத்துகள்கள்199,978,929176,937,319169,259,202130,913,894106,780,54392,359,18278,812,37368,841,82259,775,986
மொத்த பொறுப்புக்கள்185,013,608162,227,205159,646,453124,915,039101,163,10886,933,32774,969,37964,570,45055,553,635
பங்குதாரர் நிதி14,965,32214,710,1159,612,7495,998,9465,617,4345,425,8553,842,9934,271,3724,222,351

இலாபத் தன்மை

தொழிற்படாத கடன்களின் விகிதாசாரம்9.63%5.40%3.27%2.85%4.00%7.60%7.30%4.34%2.28%
சொத்து திரும்பல் வீதம்1.57%2.08%2.20%1.79%1.49%1.09%0.54%1.66%2.94%
மூலதன திரும்பல் வீதம்3.36%10.70%16.45%11.04%9.80%7.39%4.73%12.84%29.75%

ஒழுங்குவிதி விகிதம் %

மூலதன போதுமான விகிதம்
நிரை I (குறைந்தபட்ச விகிதம் 5%) %N/AN/AN/A6.50%7.56%8.87%10.98%10.30%11.84%
நிரை II (குறைந்தபட்ச விகிதம் 10%) %N/AN/AN/A9.27%10.53%9.26%11.36%10.61%12.18%
பாஸல் III இன் படி - பொதுவான பங்கு அடுக்கு I மூலதன விகிதம்%10.90%11.58%8.73%N/AN/AN/AN/AN/AN/A
பாஸல் III இன் படி - மொத்த அடுக்கு I மூலதன விகிதம்%10.90%11.58%8.73%N/AN/AN/AN/AN/AN/A
பாஸல் III இன் படி - மொத்த மூலதன விகிதம்%16.27%13.61%12.57%N/AN/AN/AN/AN/AN/A
சட்ட நியதிப்படியான திரவ சொத்துக்களின் விகிதம் %32.38%24.27%26.27%21.25%21.77%35.51%25.51%23.30%21.17%