தொழில் வாய்ப்புகள்

உதவி மேலாளர் – சட்டம் (சட்டப் பிரிவு – கிழக்கு மாகாணம்)

உதவி பொது மேலாளர் – நிதி மேலாண்மை / உதவி மேலாளர் – நிதி