தொழில்நுட்பம் சார் கைத்தொழில்கள்

RDB யானது சமகாலத்தில் எதிர்நோக்கப்படும் எரிபொருள் நெருக்கடி தொடர்பில் நன்கு அறிந்துள்ளது. எனவே அருமைத்தன்மைப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வாக, சூரிய சக்தி; உற்பத்தி மற்றும் சிறிய அளவிலான மின்னுற்பத்தித் திட்டங்களுக்கான கடன்களை வசதியான விதிமுறைகள் மற்றும் குறைந்த வட்டி வீதங்களுடன் வழங்குகிறது.