லிய சவிய

பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கியானது, இலங்கையின் தைரியமான பெண்களை கௌரவிப்பதற்காக RDB லிய சவியவை அறிமுகப்படுத்தியது. சுயதொழில் மூலமாக நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு பங்களிப்பு செய்யும் பெண்களுக்கான நிதிசார் வசதிகள் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன. சேமிப்பு மீதிகளுக்கான போனஸ் வட்டி, உயர் வட்டி மற்றும் முற்பணங்களுக்கான போட்டிகரமான வட்டி வீதங்கள் முதலிய பல்வேறு சிறப்பம்சங்களை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது.

பலம்மிக்க பெண்களின் வாழ்வை வளம்மிக்கதாய் மாற்றும் RDB வங்கி

“RDB பெண் முயற்சியாளர்களுக்கான போட்டி – 2018”

நாட்டின் பெண் முயற்சியாளர்களை மதிப்பிடுவதற்காக வருடாந்தோறும் தொடர்ந்து நடத்தும் நோக்கில், இந் நிகழ்ச்சியானது மாரச்சு 8 2018 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

  • 5000 பெண் முயற்சியாளர்களுக்கு 2018 மார்ச்சு 8 அன்று அதிகாரமளிக்கப்படும் அதேவேளை 25000 பெண் முயற்சியாளர்கள் வருடம் முழுவதிலும் உருவாக்கப்படுவர்.
  • “RDB பெண் முயற்சியாளர்களுக்கான போட்டி – 2018” இன் கீழ் வெற்றியாளர்களுக்கு பணப்பரிசுகளும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப்பயண வாய்ப்பும் வழங்கப்படும்.
  • “அன்புள்ள அம்மா” செயற்திட்டத்தின் கீழ் லிய சவிய கணக்குரிமையாளர்களுக்கான சேமிப்பு வவுச்சர்கள்
  • ரூபா. 10,000.00 வைப்பிற்கு ஒரு குடை
  • RDB லிய சவிய பெண்களை ஊக்கப்படுத்தும் மேலும் பல நிகழ்ச்சிகள்

மேலதிக தகவல்களை RDB கிளைகளில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்…

பட்டி