அடகுச் சேவை

நோக்கம்

சட்டபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஏதேனும் நோக்கம்

வட்டி வீதம்

மூன்று மாதங்களுக்கு  – 10%

ஆறு மாதங்களுக்கு – 10%

ஒரு  வருடத்திற்கு  – 9.5%

கடனுக்கான பிணை

தங்கம்

முற்பணத் தொகை
 

காலம்

1

வருடம்

6 மாதங்கள் 3 மாதங்கள்
வட்டி வீதம் 9.5% 10% 10%
கரட் அளவு 24 K ( 8  கிராமிற்கு) ரூ. 80,000/- ரூ. 90,000/- ரூ 100,000/
22 K ( 8  கிராமிற்கு) ரூ. 70,000/- ரூ. 72,000/- ரூ 75,000/-
21 K   ( 8கிராமிற்கு) ரூ. 65,000/- ரூ. 67,000/- ரூ. 70,000/-
20 K ( 8 கிராமிற்கு) ரூ. 60,000/- ரூ. 62,000/- ரூ. 65,000/-
19 K  (8 கிராமிற்கு) ரூ. 57,000/- ரூ. 58,000/- ரூ. 60,000/-
18 K  ( 8 கிராமிற்கு) ரூ 50,000/- ரூ. 52,000/- ரூ. 55,000/-
17 K  ( 8 கிராமிற்கு) ரூ 46,000/- ரூ. 48,000/- ரூ. 50,000/-

 

உச்ச மீள்கொடுப்பனவு காலம்

ஒரு வருடம்

தொழிற்படும் இடம்

நாடு முழுவதும்

தகைமை

இலங்கையின் பிரஜையாக இருத்தல்

*நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.

(இவ் வசதி தொடர்பான நியதிகள், நிபந்தனைகள் அல்லது கூற்றுகளில் மாற்றம் மேற்கொள்ள, விடயங்களை உட்புகுத்த அல்லது திருத்தியமைப்பதற்கான அதிகாரம் RDB வங்கியிடமுள்ளது)

மேலதிக விபரங்களுக்கு, அருகிலுள்ள RDB வங்கிக் கிளையின் முகாமையாளரை அல்லது தகவல் நிலையத்தை தொடர்புகொள்ளவும்: 0112 42 52 62

பிரதம முகாமையாளர் (அடகு மற்றும் மீட்பு)
கடன் பிரிவு

பட்டி