மகாவலி சவிய

நோக்கம்

மகாவலி பிரதேசங்களில்; விவசாயம், சிறு கைத்தொழில்கள் மற்றும் சேவைகளை ஊக்குவித்தல்

வட்டி வீதம்

7%

கடனுக்கான பிணைகள்

பிரத்தியேக பிணையாளர்கள்

கடன் தொகை

அதிகூடிய கடன்தொகை 200,000.00

அதிகூடிய மீள்கொடுப்பனவு காலம்

3 வருடங்கள் (6 மாத சலுகைக்காலம் உள்ளடங்கலாக)

தொழிற்படும் இடம்

சப்ரகமுவ, தென், வடமத்திய, ஊவா, வடமேல் மற்றும் மத்திய மாகாணங்கள்

தகைமை

இலங்கையின் பிரஜையாக இருத்தல்
தவறுகளேதும் இழைக்காதவராயிருத்தல்
மீள் கொடுப்பனவுகளை சரியான முறையில் மேற்கொள்வதற்கான தகுதியிருத்தல்

*நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.

(இவ் வசதி தொடர்பான நியதிகள், நிபந்தனைகள் அல்லது கூற்றுகளில் மாற்றம் மேற்கொள்ள, விடயங்களை உட்புகுத்த அல்லது திருத்தியமைப்பதற்கான அதிகாரம் RDB வங்கியிடமுள்ளது)

மேலதிக விபரங்களுக்கு, அருகிலுள்ள RDB வங்கிக் கிளையின் முகாமையாளரை அல்லது தகவல் நிலையத்தை தொடர்புகொள்ளவும்: 0112035454

பிரதம முகாமையாளர் (கடன்)
கடன் பிரிவு