வணிக ரீதியிலான பாற் பண்ணை அபிவிருத்திக் கடன் திட்டம் (CSDDLS)

நோக்கம்

தற்போதைய பண்ணையினை அபிவிருத்தி செய்தல்
புதியதொரு பண்ணையினை ஆரம்பித்தல்
பசுக்களை கொள்வனவு செய்தல்
அவசியமான இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்தல்
உயிர்வாயு அலகொன்றை நிறுவுதல்

வட்டி வீதம்

6%

கடனுக்கான பிணைகள்

பிரத்தியேக பிணையாளர்கள்/அசையும் சொத்துக்கள்/அசையா சொத்துக்கள்

கடன் தொகை

அதிகூடியது 25 மில்லியன்

அதிகூடிய மீள்கொடுப்பனவு காலம்

ஆறு வருடங்கள் (12 மாத சலுகைக்காலம்; உள்ளடங்கலாக)

தொழிற்படும் இடம்

நாடு முழுவதும்

தகைமை

இலங்கையின் பிரஜையாக இருத்தல்
தவறுகளேதும் இழைக்காதவராயிருத்தல்
குறித்த திட்டத்திற்கான செலவில் குறைந்தது 15% மூலதனப் பங்களிப்பினை செய்யக்கூடியதாயிருத்தல்
செயற்றிட்டம் நிறைவுறும் வேளையில் குறைந்தது 7 பசுக்களேனும் காணப்படுதல்
மீள் கொடுப்பனவுகளை சரியான முறையில் மேற்கொள்வதற்கான தகுதியிருத்தல்

*நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.

(இவ் வசதி தொடர்பான நியதிகள், நிபந்தனைகள் அல்லது கூற்றுகளில் மாற்றம் மேற்கொள்ள, விடயங்களை உட்புகுத்த அல்லது திருத்தியமைப்பதற்கான அதிகாரம் RDB வங்கியிடமுள்ளது)

மேலதிக விபரங்களுக்கு, அருகிலுள்ள RDB வங்கிக் கிளையின் முகாமையாளரை அல்லது தகவல் நிலையத்தை தொடர்புகொள்ளவும்: 0112035454

பிரதம முகாமையாளர் (கடன்)
கடன் பிரிவு