2022 இற்கான வங்கி விடுமுறைகள்

திகதி

விபரம்

சனவரி 14, வெள்ளிக்கிழமை தமிழ் தைப்பொங்கல் தினம்   வ.அ.வர்.
சனவரி 17, திங்கட்கிழமை துருத்து முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
பெப்புருவரி 04, வெள்ளிக்கிழமை தேசிய தினம்   வ.அ.வர்.
பெப்புருவரி 16, புதன்கிழமை நவம் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
மாச்சு 01, செவ்வாய்க்கிழமை மகா சிவராத்திரி தினம்   வ.அ.
மாச்சு 17, வியாழக்கிழமை மெதின் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
ஏப்பிறல் 13, புதன்கிழமை சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினத்திற்கு முந்திய தினம்   வ.அ.வர்.
ஏப்பிறல் 14, வியாழக்கிழமை சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினம்   வ.அ.வர்.
ஏப்பிறல் 15, வெள்ளிக்கிழமை பெரிய வெள்ளி   வ.அ.
ஏப்பிறல் 16, சனிக்கிழமை பக் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
மே 01, ஞாயிற்றுக்கிழமை மே தினம்   வ.அ.வர்.
மே 02, திங்கட்கிழமை விசேட வங்கி விடுமுறை (மே தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வருவதால் அதற்குப் பதிலாக)
மே 03, செவ்வாய்க்கிழமை ஈதுல் பித்ர் (ரம்ழான் பெருநாள் தினம்)   வ.அ.
மே 15, ஞாயிற்றுக்கிழமை வெசாக் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
மே 16, திங்கட்கிழமை வெசாக் முழு நோன்மதி தினத்திற்கு அடுத்த நாள்   வ.அ.வர்.
யூன் 14, செவ்வாய்க்கிழமை பொசொன் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
யூலை 10, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈதுல் அல்ஹா (ஹஜ் பெருநாள் தினம்)   வ.அ.
யூலை 13, புதன்கிழமை எசல முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
ஓகத்து 11, வியாழக்கிழமை நிக்கினி முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
செத்தெம்பர் 10, சனிக்கிழமை பினர முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
ஒத்தோபர் 09, ஞாயிற்றுக்கிழமை வப் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
ஒத்தோபர் 09, ஞாயிற்றுக்கிழமை மீலா துன் நபி (நபிகள் நாயகம் பிறந்த தினம்)   வ.அ.வர்.
ஒத்தோபர் 10, திங்கட்கிழமை விசேட வங்கி விடுமுறை (மீலா துன் நபி (நபிகள் நாயகம் பிறந்த தினம்) ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வருவதால் அதற்குப் பதிலாக)
 ஒத்தோபர் 24, திங்கட்கிழமை தீபாவளித் திருநாள் தினம்   வ.அ.
நவெம்பர் 07, திங்கட்கிழமை இல் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
திசெம்பர் 07, புதன்கிழமை உந்துவப் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
திசெம்பர் 25, ஞாயிற்றுக்கிழமை நத்தார் பண்டிகை   வ.அ.வர்.
திசெம்பர் 26, திங்கட்கிழமை விசேட வங்கி விடுமுறை (நத்தார் பண்டிகை ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வருவதால் அதற்குப் பதிலாக)
வ – வங்கி விடுமுறை           அ – அரச விடுமுறை           வர். – வர்த்தக விடுமுறை
அனைத்து சனி மற்றும் ஞாயிறு தினங்கள் வங்கி விடுமுறைகளாகும்
பட்டி