2021 இற்கான வங்கி விடுமுறைகள்

திகதி

விபரம்

சனவரி 14, வியாழக்கிழமை தமிழ் தைப்பொங்கல் தினம்   வ.அ.வர்.
சனவரி28, வியாழக்கிழமை துருத்து முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
பெப்புருவரி 04, வியாழக்கிழமை தேசிய தினம்    வ.அ.வர்.
பெப்புருவரி 26, வெள்ளிக்கிழமை நவம் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
மாச்சு 11, வியாழக்கிழமை மகா சிவராத்திரி தினம்   வ.அ.
மாச்சு 28, ஞாயிற்றுக்கிழமை மெதின் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
ஏப்பிறல் 02, வெள்ளிக்கிழமை பெரிய வெள்ளி    வ.அ.
ஏப்பிறல் 13, செவ்வாய்க்கிழமை சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினத்திற்கு முந்திய தினம்    வ.அ.வர்.
ஏப்பிறல் 14 ,புதன்கிழமை சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினம்    வ.அ.வர்.
ஏப்பிறல் 26, திங்கட்கிழமை பக் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
ஏப்பிறல் 30, வெள்ளிக்கிழமை அரை நாள் விசேட வங்கி விடுமுறை (மே தினம் சனிக்கிழமையில் வருவதால்)    வ.
மே 01, சனிக்கிழமை மே தினம்    வ.அ.வர்.
மே 14, வெள்ளிக்கிழமை ஈதுல் பித்ர் (ரமழான் பெருநாள் தினம்)   வ.அ.
மே 26, புதன்கிழமை வெசாக் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
மே 27, வியாழக்கிழமை வெசாக் முழு நோன்மதி தினத்திற்கு அடுத்த நாள்    வ.அ.வர்.
யூன் 24, வியாழக்கிழமை பொசொன் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
யூலை 21, புதன்கிழமை ஈதுல் அழ்ஹா (ஹஜ் பெருநாள் தினம்)    வ.அ.
யூலை 23, வெள்ளிக்கிழமை எசல முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
ஓகத்து 22, ஞாயிற்றுக்கிழமை நிக்கினி முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
செத்தெம்பர் 20, திங்கட்கிழமை பினர முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
ஒத்தோபர் 19, செவ்வாய்க்கிழமை மீலா துன் நபி (நபிகள் நாயகம் பிறந்த தினம்)     வ.அ.வர்.
ஒத்தோபர் 20, புதன்கிழமை வப் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
நவெம்பர் 04, வியாழக்கிழமை தீபாவளித் திருநாள் தினம்    வ.அ.
நவெம்பர் 18, வியாழக்கிழமை இல் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
திசெம்பர் 18, சனிக்கிழமை உந்துவப் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
திசெம்பர் 24, வெள்ளிக்கிழமை அரை நாள் விசேட வங்கி விடுமுறை (நத்தார் பண்டிகை தினம் சனிக்கிழமையில் வருவதால்)   வ.
திசெம்பர் 25, சனிக்கிழமை நத்தார் பண்டிகைத் தினம்     வ.அ.வர்.
வ – வங்கி விடுமுறை             அ – அரச விடுமுறை                வர். – வர்த்தக விடுமுறை
அனைத்து சனி மற்றும் ஞாயிறு தினங்கள் வங்கி விடுமுறைகளாகும்
பட்டி