நிறைவேற்று முகாமைத்துவக் குழு

பிராந்திய பொது முகாமையாளர்கள்

திரு. எம்.எம்.எம்.எஸ். ஆனந்த

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் –வடக்கு & வட மத்திய மாகாணம்

Associate Membership of Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. ஆர்.எம்.ஆர். ரந்தெனிய

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – வட மேற்கு மாகாணம்

பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் கலைத்துறை இளமானி.
Certificate of Banking and Finance – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. பி.எச்.விஜேதிலக

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – சப்ரகமுவ மாகாணம்

B.Sc (State Mgt.& Valuation) Degree – University of Sri Jayewardenepura
DBF – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. கே.சி.டி. தர்மப்பிரிய

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – மத்திய மாகாணம்

BA Degree – University of Peradeniya
Senior Associate Member of Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. எம்.. குணரத்ன

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – தென் மாகாணம்

B.Sc. Public Administration (Special) Degree – University of Sri Jayewardenepura

திரு. சி.எல்.சி.முதுபண்டா

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – கிழக்கு மாகாணம்

B.Sc. Business Administration (Special)
Degree – University of Sri Jayewardenepura
AIB- Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. கே.பி. விஜேரத்ன

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – ஊவா மாகாணம் (செயல்திறன்)

B.Sc. Business Management (Special) Degree – University of Rajarata
Intermediate Examination – The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka
CBF – Institute of Bankers of Sri Lanka

திருமதி.எச்.எம்.என்.எம்.ஹேரத்

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – மேல் மாகாணம் (செயல்திறன்)

B.Sc. – Business Administration (Special) Degree – University of Sri Jayewardenepura
Master of Business Administration – University of Wayamba.
Fellow Member of Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (FCA)
Associate Member of Institute of Bankers in Sri Lanka. (AIB)
Fellow Member of Institute of AAT Sri Lanka. (FMAAT)
Fellow Member of Institute Of Certified Management Accountants of Sri Lanka. (FCMA)

உதவி பொது முகாமையாளர்கள் – பிரதான அலுவலகம்

திரு. டி.எஸ்.பி.சி. ஹந்துனுஹேவ

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – செயற்பாடுகள்

Diploma in Micro Finance – IBSL
CBF – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. பி.எஸ்.ரி. ரணதுங்க

உதவிப் பொது முகாமையாளர் கடன்

BA (Special) Degree – University of Colombo

திரு.எல்.ஏ.ரொஹான் பெர்னாண்டோ

உதவி பொது மேலாளர் – சந்தைப்படுத்தல்

Bachelor of Arts – University of Sri Jayewardenepura
Master of Arts In Mass Communication – University of Kelaniya
Master in Human Resource Management – University of Kelaniya
Diploma in Writership & Communication – University of Sri Jayewardenepura
Associate Member of Institute of Bankers in Sri Lanka. (AIB)

பொறியியலாளர். கசுன் தஸந்த முஹந்திரம்

உதவிப் பொது முகாமையாளர் –  பொறியியல்

Chartered Civil Engineer
BSc (Engineering) Honours Degree – University of Moratuwa
Post Graduate Diploma in Technology (Construction Management) – Open University of Sri Lanka
Master of Business Administration – Postgraduate Institute of Management, University of Sri Jayewardenepura
Corporate Member of Institution of Engineers, Sri Lanka
Chartered Member of The Chartered Institute of Logistic and Transport, United Kingdom / Sri Lanka
Associate Member of Society of Structural Engineers, Sri Lanka
Member of Engineering New Zealand Te Ao Rangahau, New Zealand
Member of Institute of Chartered Professional Managers of Sri Lanka

திரு. கே.டி.ஹரீந்திர ஏ. டி. சில்வா

உதவி பொது மேலாளர் – மீட்பு

Master of Business Administration – AsiaE University (Malaysia)
Postgraduate EX Diploma in Bank Management – Institute of Bankers in Sri Lanka
Diploma in Banking and Finance – Institute of Bankers in Sri Lanka
Higher National Diploma in Accountancy – Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education
Fellow Member of Institute of Bankers in Sri Lanka

திரு எம் டி ஜி கருணாரத்னா

உதவி பொது மேலாளர் – தகவல் தொழில்நுட்பம்

B.Sc. (Physical Science) Degree – University of Kelaniya
Professional Membership of  British Computer Society (MBCS)
Associate Membership of Institute of Bankers in Sri Lanka (AIB)

திருமதி.ஜி.எம்.டி.கே. விஜேரத்ன

உதவி பொது முகாமையாளர் – இணக்கப்பாடுகள்

BA (Special) Degree – University of Peradeniya

திருமதி.ஆர்.எம்.ரி. இராஜபக்ஸ

பணிப்பாளர் சபை  செயலாளர்

Attorney at Law | LLB – University of Colombo

திரு.வசந்த குமாரசிறி

உதவி பொது மேலாளர் – விசாரணை

B.Com (Special) Degree – University of Colombo
CGAP Trainer & Consultant
Diploma in Credit Management – Sri Lanka Institute of Credit Management

திருமதி எஸ் ஜி ஜி லட்சுமி

உதவி பொது மேலாளர் – நிதி

B.Sc. Business Administration (special) Degree – University of Sri Jayawardhanapura
Licentiate Level Examination – The Institute of Charted Accountants of Sri Lanka
Associate Membership of Institute of Bankers in Sri Lanka (AIB)
PGEXDip – Institute of Bankers in Sri Lanka

திரு. ஈ.பி.ஆர்.குமாரா

உதவி பொது மேலாளர் – தணிக்கை

B.Com (Special) Degree – University of Kelaniya
Justice of peace (All Island)

திருமதி பி.இ.டி.எஸ். பெரேரா

உதவி  பொது முகாமையாளர் – மனிதவள அபிவிருத்தி மற்றும்  சேவைகள்

திரு.எச்.எம்.ஏ.ஜி.யு.பண்டார

உதவி பொது மேலாளர் – கருவூலம்

AIB- Institute of Bankers of Sri Lanka
PGDip. – University of Rajarata

திருமதி ஆர். பியசேகர

பிரதான சட்ட அலுவலர்

Attorney at Law

மேஜர் ஜெனரல் பக்ஷவீர

பிரதான பாதுகாப்பு அதிகாரி

RSP,VSV,USP (RTR)

பிராந்திய உதவி பொது முகாமையாளர்கள்

திரு.ஆர்.எம்.டீ.எஸ்.பீ.மஹாநாம

உதவி பொது முகாமையாளர் – மேல் மாகாணம்

PGDip. – University of Peradeniya
AIB- Institute of Bankers of Sri Lanka
Associate Member of The Institute of Marketing

திரு.W.U. எஸ். அபேசிங்க

உதவி பொது முகாைமயாளர் – சப்ரகமுவ மாகாணம்

B.Sc. Business Administration (Special)
Degree – University of Sri Jayewardenepura