நிறைவேற்று முகாமைத்துவக் குழு

பிராந்திய பொது முகாமையாளர்கள்

திரு. எம்.எம்.எம்.எஸ். ஆனந்த

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் –வடக்கு & வட மத்திய மாகாணம்

Associate Membership of Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. ஆர்.எம்.ஆர். ரந்தெனிய

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – வட மேற்கு மாகாணம்

பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் கலைத்துறை இளமானி.
Certificate of Banking and Finance – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. பி.ஜி.டப்ளியூ. அத்துல குமார

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் -மேற்கு மாகாணம்

B.Sc. Public Administration (Special) Degree – University of Sri Jayewardenepura
Master of Arts – University of Kelaniya  
Diploma in Applied Banking & Finance – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. பி.எம்.எஸ். விக்ரமரத்ன

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் -கிழக்கு மாகாணம்

B.Com (Special) Degree – University of Colombo
Intermediate Examination – The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka
CBF – Institute of Bankers of Sri Lanka | MAAT

திரு. ஜி.எம்.பி.சி. டி சில்வா

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – ஊவா மாகாணம்

B.Com Degree – University of Sri Jayewardenepura
Associate Membership of Institute of Bankers of Sri Lanka
MBA – University of Wayamba, Sri Lanka

திரு. பி.எச்.விஜேதிலக

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – சப்ரகமுவ மாகாணம்

B.Sc (State Mgt.& Valuation) Degree – University of Sri Jayewardenepura
DBF – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. கே.சி.டி. தர்மப்பிரிய

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – மத்திய மாகாணம்

BA Degree – University of Peradeniya
Senior Associate Member of Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. எம்.. குணரத்ன

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – தென் மாகாணம்

B.Sc. Public Administration (Special) Degree – University of Sri Jayewardenepura

உதவி பொது முகாமையாளர்கள் – பிரதான அலுவலகம்

திரு. சிசில் டி சில்வா

மூத்த உதவி பொது மேலாளர் – கடன் நிர்வாகம்

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வியாபார நிர்வாகத்தில் (விசேட) இளமானி.

திரு. டி.எஸ்.பி.சி. ஹந்துனுஹேவ

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – செயற்பாடுகள்

Diploma in Micro Finance – IBSL
CBF – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. பி.எஸ்.ரி. ரணதுங்க

உதவிப் பொது முகாமையாளர் கடன்

BA (Special) Degree – University of Colombo

பொறியியலாளர். கசுன் தஸந்த முஹந்திரம்

உதவிப் பொது முகாமையாளர் –  பொறியியல்

Chartered Civil Engineer
BSc (Engineering) Honours Degree – University of Moratuwa
Post Graduate Diploma in Technology (Construction Management) – Open University of Sri Lanka
Master of Business Administration – Postgraduate Institute of Management, University of Sri Jayewardenepura
Corporate Member of Institution of Engineers, Sri Lanka
Chartered Member of The Chartered Institute of Logistic and Transport, United Kingdom / Sri Lanka
Associate Member of Society of Structural Engineers, Sri Lanka
Member of Engineering New Zealand Te Ao Rangahau, New Zealand
Member of Institute of Chartered Professional Managers of Sri Lanka

திருமதி.எச்.எம்.என்.எம்.ஹேரத்

உதவி பொது முகாமையாளர் – இடர் முகாமைத்துவம்

B.Sc. – Business Administration (Special) Degree – University of Sri Jayewardenepura
Master of Business Administration – University of Wayamba.
Fellow Member of Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (FCA)
Associate Member of Institute of Bankers in Sri Lanka. (AIB)
Fellow Member of Institute of AAT Sri Lanka. (FMAAT)
Fellow Member of Institute Of Certified Management Accountants of Sri Lanka. (FCMA)

திரு.எல்.ஏ.ரொஹான் பெர்னாண்டோ

உதவி பொது மேலாளர் – சந்தைப்படுத்தல்

Bachelor of Arts – University of Sri Jayewardenepura
Master of Arts In Mass Communication – University of Kelaniya
Master in Human Resource Management – University of Kelaniya
Diploma in Writership & Communication – University of Sri Jayewardenepura
Associate Member of Institute of Bankers in Sri Lanka. (AIB)

மேஜர் ஜெனரல் பக்ஷவீர

பிரதான பாதுகாப்பு அதிகாரி

RSP,VSV,USP (RTR)

திரு. டப்ளியூ.எம். சனத் விஜேதுங்க

உதவிப் பொது முகாமையாளர் தகவல் தொழில்நுட்பம்

B.Sc. in Applied Science Degree – University of Sri Jayewardenepura
M.Sc. in IT – University of Colombo
MBA Specialised in IT – Sikkini Manipal University
PGEXDip in Bank Management – Institute of Bankers of Sri Lanka

கலாநிதி.ஏ.எஸ்.கே.பி.ரத்நாயக்க

உதவி பொது முகாமையாளர் – தகவல் தொழில் நுட்பம்

B.Sc. – MIS – National University of Ireland
Master of Business Administration – Leeds Metropolition University.
PHD – Aldersgate Collage

திருமதி பி.இ.டி.எஸ். பெரேரா

உதவி  பொது முகாமையாளர் – மனிதவள அபிவிருத்தி மற்றும்  சேவைகள்

திருமதி.ஆர்.எம்.ரி. இராஜபக்ஸ

பணிப்பாளர் சபை  செயலாளர்

Attorney at Law | LLB – University of Colombo

திருமதி.டபிள்யு.எம்.,கே.அபேரத்ன

உதவிப் பொது முகாமையாளர் நிர்வாகம்

B.Sc. (Physical Science) Degree – University of Peradeniya

திருமதி.ஜி.எம்.டி.கே. விஜேரத்ன

உதவி பொது முகாமையாளர் – இணக்கப்பாடுகள்

BA (Special) Degree – University of Peradeniya

திருமதி ஆர். பியசேகர

பிரதான சட்ட அலுவலர்

Attorney at Law

திரு எம் டி ஜி கருணாரத்னா

உதவி பொது மேலாளர் – தகவல் தொழில்நுட்பம்

B.Sc. (Physical Science) Degree – University of Kelaniya
Professional Membership of  British Computer Society (MBCS)
Associate Membership of Institute of Bankers in Sri Lanka (AIB)

பிராந்திய உதவி பொது முகாமையாளர்கள்

திரு. கே.பி. விஜேரத்ன

உதவி பொது மேலாளர் – மத்திய மாகாணம்

B.Sc. Business Management (Special) Degree – University of Rajarata
Intermediate Examination – The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka
CBF – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. சி.எல்.சி.முதுபண்டா

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – வடக்கு & வட மத்திய மாகாணம்


B.Sc. Business Administration (Special)
Degree – University of Sri Jayewardenepura
AIB- Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு.ஆர்.எம்.டீ.எஸ்.பீ.மஹாநாம

உதவி பொது முகாமையாளர் – மேல் மாகாணம்

PGDip. – University of Peradeniya
AIB- Institute of Bankers of Sri Lanka
Associate Member of The Institute of Marketing

திரு.ஏ.ஏ.ஜே.அமரசிங்க

உதவி பொது முகாமையாளர் – வட மேல் மாகாணம்

B.com Degree – University of Peradeniya

திரு.எச்.எம்.ஏ.ஜி.யு.பண்டார

உதவி பொது முகாைமயாளர் – ஊவா மாகாணம்

AIB- Institute of Bankers of Sri Lanka
PGDip. – University of Rajarata

திரு.W.U. எஸ். அபேசிங்க

உதவி பொது முகாைமயாளர் – சப்ரகமுவ மாகாணம்

B.Sc. Business Administration (Special)
Degree – University of Sri Jayewardenepura