நிறைவேற்று முகாமைத்துவக் குழு

பிராந்திய பொது முகாமையாளர்கள்

திரு. கே.பி. தஹநாயக்க

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – வடமத்திய மாகாணம்

உருகுணை பல்கலைக்கழகத்தின் வணிகத்தில் இளமானி. இலங்கை வங்கியாளர் நிறுவனத்தின் இடைநிலை பரீட்சை. ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் முகாமைத்துவத்தில் பட்டப்பின் படிப்பு டிப்ளோமாதாரியுமாவார்.

திரு. எம்.எம்.எம்.எஸ். ஆனந்த

Acting Regional General Manager – Western Province

Associate Membership of Institute of Bankers of Sri Lanka

 

திருமதி. சி.எஸ். வேரகொட

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் சப்ரகமுவை மாகாணம்

B.Sc. Business Administration (Special)
Degree – University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka

திரு. ஆர்.எம்.ஆர். ரந்தெனிய

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் –மத்திய மாகாணம்

பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் கலைத்துறை இளமானி.

Certificate of Banking and Finance – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. கே.ஆரியதிலக

பதில் பிராந்திய பொது முகாமையாளர் தென் மாகாணம்

Higher National Diploma in HRD – National Institute of Business Management

திருமதி. பி.ஆர்.டி. புஷ்ப குமாரி

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் வடமேல் மாகாணம்

B.Com (Special) Degree – University of Kelaniya

திரு. பி.ஜி.டப்ளியூ. அத்துல குமார

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் –(பதில்)  கிழக்கு மாகாணம்
பதில் பிராந்திய பொது முகாமையாளர்  ஊவா மாகணம்

B.Sc. Public Administration (Special) Degree – University of Sri Jayewardenepura

உதவி பொது முகாமையாளர்கள் – பிரதான அலுவலகம்

திரு. டி.எஸ்.பி.சி. ஹந்துனுஹேவ

உதவிப் பொது முகாமையாளர் சந்தைப்படுத்தல், ஆய்வு மற்றும் சாதன அபிவிருத்தி

Diploma in Micro Finance – IBSL
CBF – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. பி.எம்.எஸ். விக்ரமரத்ன

உதவிப் பொது முகாமையாளர் கடன் அறவிடல்

B.Com (Special) Degree – University of Colombo
Intermediate Examination – The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka
CBF – Institute of Bankers of Sri Lanka | MAAT

பொறியியலாளர். கசுன் தஸந்த முஹந்திரம்

உதவிப் பொது முகாமையாளர் –  பொறியியல்

BSc (Engineering) Honours Degree – University of Moratuwa
Post Graduate Diploma in Technology (Construction Management) – Open University of Sri Lanka
Chartered Civil Engineer
Corporate Member of Institution of Engineers Sri Lanka

திரு. கே.பி. விஜேரத்ன

உதவிப் பொது முகாமையாளர் நிதி

B.Sc. Business Management (Special) Degree – University of Rajarata
Intermediate Examination – The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka
CBF – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. ஜி.எம்.பி.சி. டி சில்வா

உதவிப் பொது முகாமையாளர் நிர்வாகம்

B.Com Degree – University of Sri Jayewardenepura
Associate Membership of Institute of Bankers of Sri Lanka
MBA – University of Wayamba, Sri Lanka

மேஜர் ஜெனரல் பக்ஷவீர

பிரதான பாதுகாப்பு அதிகாரி

RSP,VSV,USP (RTR)

திரு. டப்ளியூ.எம். சனத் விஜேதுங்க

உதவிப் பொது முகாமையாளர் தகவல் தொழில்நுட்பம்

B.Sc. in Applied Science Degree – University of Sri Jayewardenepura
M.Sc. in IT – University of Colombo
MBA Specialised in IT – Sikkini Manipal University
PGEXDip in Bank Management – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. சி.எல்.சி.முதுபண்டா

உதவிப் பொது முகாமையாளர்உள்ளக கணக்காய்கவு


B.Sc. Business Administration (Special)
Degree – University of Sri Jayewardenepura
AIB- Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. சிசில் டி சில்வா

Senior Assistant General Manager – Credit Administration

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வியாபார நிர்வாகத்தில் (விசேட) இளமானி.

திருமதி.ஆர்.எம்.ரி. இராஜபக்ஸ
பணிப்பாளர் சபை  செயலாளர்

Attorney at Law | LLB – University of Colombo

திருமதி.டபிள்யு.எம்.,கே.அபேரத்ன

உதவிப் பொது முகாமையாளர் நிர்வாகம்

B.Sc. (Physical Science) Degree – University of Peradeniya

திருமதி.டபிள்யு.வி.டீ.ஜி.குமுதினி
உதவி  பொது முகாமையாளர் – மனிதவள அபிவிருத்தி மற்றும்  சேவைகள்
பொது நிர்வாகத்தில் இளங்கலை அறிவியல் (சிறப்பு) – ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுரா பல்கலைக்கழகம்
திருமதி.ஜி.எம்.டி.கே.விஜேரத்ன
உதவி பொது முகாமையாளர் – இணக்கப்பாடுகள்

BA (Special) Degree – University of Peradeniya

திருமதி.எச்.எம்.என்.எம்.ஹேரத்
உதவி பொது முகாமையாளர் – இடர் முகாமைத்துவம்

B.Sc. – Business Administration (Special) Degree – University of Sri Jayewardenepura
Master of Business Administration – University of Wayamba.
Fellow Member of Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (FCA)
Associate Member of Institute of Bankers in Sri Lanka. (AIB)
Fellow Member of Institute of AAT Sri Lanka. (FMAAT)
Fellow Member of Institute Of Certified Management Accountants of Sri Lanka. (FCMA)

கலாநிதி.ஏ.எஸ்.கே.பி.ரத்நாயக்க
உதவி பொது முகாமையாளர் – தகவல் தொழில் நுட்பம்

B.Sc. – MIS – National University of Ireland
Master of Business Administration – Leeds Metropolition University.
PHD – Aldersgate Collage

திரு.எம்.ஏ.தொட்டதெனிய
உதவி பொது முகாமையாளர் – செயற்பாடுகள்

BA (Special) Degree – University of Peradeniya

திருமதி.பி.என்.ஏக்கநாயக்க
பிரதான சட்ட அலுவலர்

Attorney at Law

பிராந்திய உதவி பொது முகாமையாளர்கள்

திரு. எம்.. குணரத்ன

உதவிப் பொது முகாமையாளர் கடன், செயற்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகம் சப்ரகமுவ மாகாணம்

B.Sc. Public Administration (Special) Degree – University of Sri Jayewardenepura

திரு. கே.சி.டி. தர்மப்பிரிய

உதவிப் பொது முகாமையாளர் கடன், செயற்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகம்வடமத்திய மாகாணம்

BA Degree – University of Peradeniya
Senior Associate Member of Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. பி.எச்.விஜேதிலக

உதவிப் பொது முகாமையாளர் கடன், செயற்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகம்   தென்  மாகாணம்

B.Sc (State Mgt.& Valuation) Degree – University of Sri Jayewardenepura
DBF – Institute of Bankers of Sri Lanka

திரு. பி.எஸ்.ரி. ரணதுங்க

உதவிப் பொது முகாமையாளர் கடன், செயற்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகம்மத்திய மாகாணம்

BA (Special) Degree – University of Colombo

திரு.எச்.எம்.ஏ.ஜி.யு.பண்டார

உதவி பொது முகாைமயாளர் – ஊவா மாகாணம்

AIB- Institute of Bankers of Sri Lanka
PGDip. – University of Rajarata

திரு.ஆர்.எம்.டீ.எஸ்.பீ.மஹாநாம

உதவி பொது முகாமையாளர் – மேல் மாகாணம்

PGDip. – University of Peradeniya
AIB- Institute of Bankers of Sri Lanka
Associate Member of The Institute of Marketing

திரு.ஏ.ஏ.ஜே.அமரசிங்க

உதவி பொது முகாமையாளர் – வட மேல் மாகாணம்

B.com Degree – University of Peradeniya

பட்டி