நிறைவேற்று முகாமைத்துவக் குழு

சிரேஷ்ட உதவிப் பொது முகாமையாளர்கள் – தலைமையகம்

திரு. கே.பி. தஹநாயக்க

சிரேஷ்ட உதவிப் பொது முகாமையாளர்
– மனிதவள அபிவிருத்தி மற்றும் நிா்வாகம்

உருகுணை பல்கலைக்கழகத்தின் வணிகத்தில் இளமானி. இலங்கை வங்கியாளர் நிறுவனத்தின் இடைநிலை பரீட்சை. ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் முகாமைத்துவத்தில் பட்டப்பின் படிப்பு டிப்ளோமாதாரியுமாவார்.

பிராந்திய பொது முகாமையாளர்கள்

திரு. கே.ஆரியதிலக

பதில் பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – தென் மாகாணம்

திரு,டீ.எம்.சேனாரத்ன பண்டார

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – மத்திய மாகாணம்

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வியாபார நிர்வாகத்தில் (விசேட) இளமானி.

திரு. டி.எம்.ரி.எஸ். குமார

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – வடமேல் மாகாணம்

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வியாபார நிர்வாகத்தில் (விசேட) இளமானி.

திரு. ஆர்.எம்.ஆர். ரந்தெனிய

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – கிழக்கு மாகாணம்

பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் கலைத்துறை இளமானி.

திரு. ஏ.எச்.எம்.ஜி. அபேரத்ன

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – வடமத்திய மாகாணம்

களனிப் பல்கலைக்கழகத்தின் வணிகத்தில் (விசேட) இளமானி. இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் நுண்நிதியியல் டிப்ளோமாதாரி.

திரு. சிசில் டி சில்வா

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – மேல் மாகாணம்

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வியாபார நிர்வாகத்தில் (விசேட) இளமானி.

திரு. டப்ளியூ.எம்.டி.எஸ். விக்ரமசிங்க

பதில் பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – ஊவா மாகணம்

உருகுணை பல்கலைக்கழகத்தின் வணிகத்தில் (விசேட) இளமானி. கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் வியாபார முகாமைத்தில் பட்டப்பின் படிப்பு டிப்ளோமாதாரி. சுவீடன் வங்கியியல் இடர் முகாமைத்துவ சான்றிதழ்.

திருமதி. சி.எஸ். வேரகொட

பிராந்திய பொது முகாமையாளர் – சப்ரகமுவை மாகாணம்

உதவிப் பொது முகாமையாளர்கள் – தலைமையகம்

திரு. டப்ளியூ.வி.ஈ.ஜி. வரக்காகொட

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – திறைசேரி

திரு. டி.எஸ்.பி.சி. ஹந்துனுஹேவ

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – சந்தைப்படுத்தல், ஆய்வு மற்றும் சாதன அபிவிருத்தி

திரு. சி.எல.சி.

முதுபண்டா

உதவிப் பொது முகாமையாளர் -உள்ளக கணக்காய்கவு

மேஜர் ஜெனரல் பக்ஷவீர

பிரதான பாதுகாப்பு அதிகாரி

RSP,VSV,USP (RTR)

 திரு. எல்.பி. உபாலி

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – சிறிய நடுத்தரளவு  முயற்சியாண்மை  கடன்

திரு. கே.பி. விஜேரத்ன

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – நிதி

திரு. ஜி.எம்.பி.சி. டி சில்வா

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – இடர் முகாமைத்துவம்

திரு. பி.எம்.எஸ். விக்ரமரத்ன

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – கடன் அறவிடல்

பொறியியலாளர். கசுன் தஸந்த முஹந்திரம்

உதவிப் பொது முகாமையாளர் –
கட்டடம் மற்றும் பராமரிப்பு

திரு. டப்ளியூ.எம். சனத் விஜேதுங்க

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – தகவல் தொழில்நுட்ப
திருமதி.ஆர்.எம்.ரி.
இராஜபக்ஸ
பணிப்பாளர் சபை  செயலாளர்
சட்டத்தரணி –   /  LLB கொழும்பு பல்க லைகழகம்
திருமதி.டபிள்யு.வி.டீ.ஜி.
குமுதினி
உதவி  பொது முகாமையாளர் –
மனிதவள அபிவிருத்தி மற்றும்  சேவைகள்

திருமதி.டபிள்யு.எம்.ஐ,கே.

அபேரத்ன

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – நிர்வாகம்
திரு.டீ.எம்.குணசிங்க
உதவி பொது     முகாமையாளர்- உள்ளக  கணக்காய்வு

உதவிப் பொது முகாமையாளர்கள் – மாகாண அலுவலகங்கள்

திரு. எம்.எம்.எம்.எஸ். ஆனந்த

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – கடன், செயற்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகம் – மேல் மாகாணம்

திரு. பி.ஜி.டப்ளியூ. அத்துல குமார

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – கடன், செயற்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகம் – கிழக்கு மாகாணம்

திரு. கே.சி.டி. தர்மப்பிரிய

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – கடன், செயற்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகம் – வடமத்திய மாகாணம்

திரு. பி.எஸ்.ரி. ரணதுங்க

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – கடன், செயற்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகம் -மத்திய மாகாணம்

திருமதி. பி.ஆர்.டி. புஷ்ப குமாரி

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – வடமேல் மாகாணம்

திரு. எம்.ஏ. குணரத்ன

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – கடன், செயற்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகம் – சப்ரகமுவ மாகாணம்

திரு. பி.எச்.விஜேதிலக

உதவிப் பொது முகாமையாளர் – கடன், செயற்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகம் –  தென்  மாகாணம்
பட்டி