இயக்குநர் சபை

RDB Chairman Mr. Mahinda Saliya

திரு. மஹிந்த சாலிய

தலைவர்

திரு.மஹிந்த சாலிய களனி பல்கலைகழகத்தின் வர்த்தக பிரிவில் விஷேட பட்டம்  பெற்றவர் என்பதுடன் நிதிக் கொள்கை, அரச நிதி,புள்ளிவிபரவியல் மற்றும் வருடாந்த அரச பாதீடு தயாரிப்பதில் மிகுந்த அனுபவம் பெற்றவர்.

அரச துறையில் 34 வருடங்கள் பணியாற்றியுள்ள இவர் இலங்கை மத்திய வங்கியில்  சிரேஷ்ட உதவி அத்தியட்சகர் மற்றும் பிரதேச முகாமையாளர் ஆகிய மட்டத்தில் கடமையாற்றியுள்ளார். மேலும் இவர் உதவி அத்தியட்சகர்,மற்றும் பாதீடு அத்தியட்சகர் மட்டத்திலும், அரசாங்க திறைசேரியில் அரச கணக்கீட்டு பிரிவில் மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகமாகவும் கடமையாற்றியுள்ளார்.இவர் திறைசேரியின் பிரதிநிதியாக பல்வேறு அரச நிறுவனங்களில் பணிப்பாளர் சபைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளார்.

இரஜரட்ட அபிவிருத்தி வங்கி, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு கல்லூரி,இரத்ன லங்கா பாதுகாப்பு கம்பனி, காணி சுவீகரிப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம், டவர்  ஹோல் அரங்கு, செலசினே தொலைகாட்சி நிறுவனம் ஆகியவை திரு.மஹிந்த சாலிய பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினராக பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய சில அரச நிறுவனங்களாகும்.

திரு. கே.ஈ.டீ.சுமனசிரி

நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற/சுயாதீனமற்ற இயக்குநர் (இலங்கை வங்கிப் பிரதிநிதி)

திரு. கே.ரவீந்திரன்

நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற/சுயாதீனமற்ற இயக்குநர் (தேசிய சேமிப்பு வங்கிப் பிரதிநிதி)

Mr. Raveendran is currently serving as the Senior Deputy General Manager of National Savings Bank overlooking the Branch Operations, Finance and Planning, Superannuation and Research & Development functions. He counts for over 23-year post qualifying experience in the Banking and Finance sector with more than 18 years at National Savings Bank. Prior to assuming duties as the Senior Deputy General Manager responsible with above functions, he has served in the capacity of Assistant General Manager and Deputy General Manager in the fields of Finance, Audit and Research & Development. He has also overseen the risk management function of the Bank. Mr. Raveendran has served in People’s Merchant Bank as a Financial Analyst in the Corporate Finance Division and a Research Analyst at CDIC Sasoon Cumberbatch Stockbrokers prior to joining National Savings Bank.

Mr. Raveendran has served as a Visiting Lecturer at the University of Sri Jayewardenepura and the Institute of Bankers of Sri Lanka. Also, he is a prominent and versatile lecturer in the subject of Financial Management in the examination conducted by CA Sri Lanka.

He is also a Fellow Member (FCA) of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and a Founder (Fellow) Member of the Institute of Certified Management Accountants (CMA) of Sri Lanka. Mr. Raveendran holds a B. Sc. in Business Administration (Sp.) from the University of Sri Jayewardenepura with Honours and a Post Graduate Diploma in Banking and Finance from University of Colombo.

Other Current Appointments

  • Member of the governing council of Association of Professional Bankers of Sri Lanka.

 Previous Key Appointments

  • He has served as a member of the Board of Directors at the Institute of Bankers of Sri Lanka (IBSL) as an Alternative Director.
திரு.பி.எம்.பிரேம்நாத்

சுயாதீனமற்ற/ நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற இயக்குனர் -(மக்கள் வங்கி பிரதிநிதி)

RDB DR. Nirmal De Silva Independent / Non-Executive Director
கலாநிதி.நிா்மல் த சில்வா

சுயாதீனமான/ நிறைவேற்று  அதிகாரமற்ற  இயக்குநர்

Prof. Ariyaratne_Herath
பேராசிரியா்.எச்.எம்,டபிள்யு.ஆரியரத்ன ஹேரத்

சுயாதீனமான / நிறைவேற்று அதிகாரமற்றஇயக்குநர்

Mr. W.M. Karunarathne RDB Independent / Non-Executive Director
திரு. டபிள்யு.எம்.கருணாரத்ன

சுயாதீனமான / நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற இயக்குநர்

Mr. M.S.D. Ranasiri - RDB Independent/ Non-Executive Director
திரு.எம்.எஸ்.டீ.இரத்னசிரி

சுயாதீனமான / நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற இயக்குநர்

Mr. Lalith Abeysiriwardana - RDB Independent/ Non-Executive Director
திரு.லலித் அபேசிறிவா்தன

சுயாதீனமான / நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற இயக்குநர்

பட்டி