බැංකු ආරක්ෂණ සේවය

RDB බැංකුව සමග  ගනුදෙනු කරන අතර RDB  බැංකු ආරක්ෂණ ඒකකය හරහා විවිධ  රක්ෂණ ආයතන මගින් තම අභිමතය පරිදි  රක්ෂණ නිෂ්පාදන හෝ රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ තෝරා ගත හැක.

රක්ෂණ වර්ග 

අපගේ රක්ෂණ සහකරුවන් 

ජීවිත රක්ෂණ 

සාමාන්‍ය රක්ෂණ 

 

මෙනුව