අපගේ ගනුදෙණුකාර භවතුන්හට නොමිලේ QR ඉන්ධන අවසර පත් ලබාදීමේ පහසුකම

CSR, සිදුවීම්

අපගේ ගනුදෙණුකාර භවතුන්හට නොමිලේ QR ඉන්ධන අවසර පත් ලබාදීමේ දීප ව්යාප්ත ප්රජා සත්කාරක වැඩ සටහනේ නියමු ව්යාපෘතියක් ලෙස අද දින සිට එනම් 2022.08.04 සිට මෙම පහසුකම හික්කඩුව, මැදවච්චිය, පුජාපිටිය, ඇහැලියගොඩ සහ මහඔය යන ශාකා වලින් ලබාගත හැක.