අපගේ ගනුදෙණුකාර භවතුන්හට නොමිලේ QR ඉන්ධන අවසර පත් ලබාදීමේ පහසුකම

CSR, සිදුවීම්
අපගේ ගනුදෙණුකාර භවතුන්හට නොමිලේ QR ඉන්ධන අවසර පත් ලබාදීමේ දීප ව්‍යාප්ත ප්‍රජා සත්කාරක වැඩ සටහනේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස අද දින සිට එනම් 2022.08.04 සිට මෙම පහසුකම හික්කඩුව, මැදවච්චිය, පුජාපිටිය, ඇහැලියගොඩ…

AWARENESS PROGRAMME ON GRAIN WAREHOUSES

CSR
RDB launched awareness programs on grain warehouses around the areas of Murukkan and Embilipitiya to uplift the knowledge of famers regarding facilities and benefits of the warehouses operated by RDB.…

CUSTOMER AWARENESS PROGRAMMES

CSR
RDB invested its resources for the rural and semi urban masses to become responsible citizens through many special briefing and training programs conducted regularly. Such efforts allowed them to plan,…