දමිතා කුමාරි රත්නායක මහත්මිය

වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරී / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

දමිතා රත්නායක මහත්මිය මේ වන විට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකවරියක ලෙස සේවය කරනු ලබයි. මුල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ මනා අත්දැකීම් ඇති ඇය මහජන බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂවරියක සහ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස කටයුතු කර ඇත. දැනට ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයද නියෝජනය කරනු ලබයි.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ උපාධියක් ලබා ඇති ඇය කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් මූල්‍ය ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් සහ ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ උපාධියක් ලබා ඇත. රත්නායක මහත්මිය කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යාවකි.

මෙනුව