ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි අංශයෙන් පණිවිඩයක්

පුවත්