වැදගත් මූල්‍ය තොරතුරු

වාර්ෂික මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵල

2019

Rs.000

2018

Rs.000

2017

Rs.000

2016

Rs.000

2015

Rs.000

2014

Rs.000

2013

Rs.000

2012

Rs.000

2011

Rs.000
දළ ආදායම27,507,82126,070,61122,016,07915,744,33712,510,11911,186,35610,994,6359,514,8037,616,082
බදු පෙර මෙහෙයුම් ලාභය2,960,2583,606,3303,306,9952,130,5681,484,0641,400,341686,7901,492,4261,976,323
බදු2,461,6632,532,7442,023,0651,489,280954,9131,058,054495,086946,936860,599
බදු පසු ලාභය498,5951,073,5861,283,930641,288529,152342,287191,704545,4911,115,724
ලාභාංශ418,126993,5591,113,803518,605576,338350,010191,207545,4911,115,724

වත්කම් හා බැරකම්

ගනුදෙනුකාර තැන්පතු149,599,829141,559,974139,827,365107,031,72187,753,70072,525,36562,606,49154,669,87046,108,862
ණය සහ අත්තිකාරම් (දළ)144,693,551137,769,683130,324,846108,102,76089,469,40262,005,43960,093,46653,667,17147,199,757
සමස්ත වත්කම්199,978,929176,937,319169,259,202130,913,894106,780,54392,359,18278,812,37368,841,82259,775,986
සමස්ත වගකීම්185,013,608162,227,205159,646,453124,915,039101,163,10886,933,32774,969,37964,570,45055,553,635
කොටස්හිමියන්ගේ අරමුදල්14,965,32214,710,1159,612,7495,998,9465,617,4345,425,8553,842,9934,271,3724,222,351

ලාභදායිත්වය

අක්‍රීය ණය ප්‍රතිශතය9.63%5.40%3.27%2.85%4.00%7.60%7.30%4.34%2.28%
වත්කම් මත ප්‍රතිලාභය %1.57%2.08%2.20%1.79%1.49%1.09%0.54%1.66%2.94%
ස්කන්ධය මත ප්‍රතිලාභය %3.36%10.70%16.45%11.04%9.80%7.39%4.73%12.84%29.75%

ව්‍යවස්ථාපිත අනුපාත %

ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණත්ව අනුපාතය
I ස්ථරය (අවම අනුපාතය 5%)N/AN/AN/A6.50%7.56%8.87%10.98%10.30%11.84%
II ස්ථරය (අවම අනුපාතය 10%)N/AN/AN/A9.27%10.53%9.26%11.36%10.61%12.18%
බාසල් III ට අනුව - පොදු කොටස් ස්ථර I ප්‍රාග්ධන අනුපාතය%10.90%11.58%8.73%N/AN/AN/AN/AN/AN/A
බාසල් III අනුව - සමස්ත ස්ථර I ප්‍රාග්ධන අනුපාතය%10.90%11.58%8.73%N/AN/AN/AN/AN/AN/A
බාසල් III අනුව - මුළු ප්‍රාග්ධන අනුපාතය%16.27%13.61%12.57%N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ව්‍යවස්ථාපිත ද්‍රවශීල වත්කම් අනුපාතය %32.38%24.27%26.27%21.25%21.77%35.51%25.51%23.30%21.17%