ලෝක සකසුරුවම් දිනය 2022.

සිදුවීම්

අනාගතය සරු කරන්න සකසුරුවම හුරු කරන්න……

ඔබත් සම්පත් අරපිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරමින් ආදර්ශමත් පුරවැසියකුගේ වගකීම ඉටු කරන්න.

ලෝක සකසුරුවම් දිනය 2022