මේ අවුරුද්දේ ගනුදෙනු කරන්න අප්‍රේල් 15 වෙනි දින ළඟම ඇති RDB බැංකු ශාඛාවට ගොඩවෙන්න

සිදුවීම්
මේ අවුරුද්දේ ගනුදෙනු කරන්න අප්‍රේල් 15 වෙනි දින ළඟම ඇති RDB බැංකු ශාඛාවට ගොඩවෙන ඔබට, RDB වෙතින් වටිනා තෑගි රැසක් සමඟින් පැයෙන් පැයට වටිනා බඩු මල්ලක් දිනාගන්න අවස්ථාව ඇත.
ඔබත් නොවරදවා ඔබට ළඟම RDB බැංකු ශාඛාව වෙත පිවිසෙන්න.
.*කොන්දේසි සහිතයි.