පොලී අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු 

විස්තරය 

කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 

මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
 වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
RDB MAX FD – දින 100
අවම තැන්පතුව (රු.) 500,000.00
20
RDB MAX FD – මාස 06                        
අවම තැන්පතුව (රු.) 500,000.00
22
RDB MAX FD – මාස 10                        
අවම තැන්පතුව (රු.) 500,000.00
23
RDB MAX FD – වසර 01                     
අවම තැන්පතුව (රු.) 500,000.00
18
විස්තරය
කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – මාස 04                                                
අවම තැන්පතුව (රු.) 1,000,000.00 
14.15    
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – මාස 01  13.50    
FD – මාස 02  13.75    
FD – මාස 03  14    
FD – මාස 06  14.25    

FD – වසර 01 

14.50 13.62 14.50
FD – වසර 02  15.50 13.62 14.50
FD – වසර 03  15.75 13.62 14.50
FD – වසර 04  16 13.62 14.50
FD – වසර 05  16.25 13.62 14.50
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 

FD – ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි (වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි)
මිලියන 1.5 දක්වා – වසර 01 

15 14.06  

FD – ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි (වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි)
– වසර 01 

15 14.06  
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – අතට පොලිය– වසර 01  12.66    
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
ඇමතුම් තැන්පතු – දින 7 ක
අවම තැන්පතුව (රු.) 50,000.00 
9.50    

බලපැවැත්වෙන දිනය  15.08.2022 සිට  | අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම :-  15.08.2022 – පෙර. ව. 10.00


මෙනුව

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rdb/public_html/wp-includes/functions.php on line 4759