පොලී අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු 

විස්තරය
කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
RDB MAX FD – වසර 01                               
අවම තැන්පතුව (රු.) 1,000,000.00 
18    
විස්තරය
කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – මාස 04                                                
අවම තැන්පතුව (රු.) 1,000,000.00 
17.50    
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – මාස 01  15    
FD – මාස 02  15.25    
FD – මාස 03  15.50    
FD – මාස 06  15.75    

FD – වසර 01 

16 14.93 16
FD – වසර 02  16.13 14.06 15
FD – වසර 03  16.38 14.06 15
FD – වසර 04  16.63 14.06 15
FD – වසර 05  16.88 14.06 15
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 

FD – ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි (වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි)
මිලියන 1.5 දක්වා – වසර 01 

15.00  14.06  

FD – ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි (වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි)
– වසර 01 

16.5 15.37  
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – අතට පොලිය– වසර 01  13.79    
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
ඇමතුම් තැන්පතු – දින 7 ක
අවම තැන්පතුව (රු.) 50,000.00 
11.00    

බලපැවැත්වෙන දිනය  20.06.2022 සිට  | අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම :-  21.06.2022 – පෙර. ව. 9.00


මෙනුව

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rdb/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757