පොලී අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු 

විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික)
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව)
 වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව)
RDB MAX FD – දින 400
Minimum Deposit (Rs)  500,000.00
8.00%
RDB MAX FD – දින 100
අවම තැන්පතුව (රු.) 500,000.00
8.00%
RDB MAX FD – මාස 06
අවම තැන්පතුව (රු.) 500,000.00
8.25%
RDB MAX FD – මාස 10
අවම තැන්පතුව (රු.) 500,000.00
8.00%
RDB MAX FD – වසර 01
අවම තැන්පතුව (රු.) 500,000.00
7.75%
විස්තරය
කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – මාස 04                                                
අවම තැන්පතුව (රු.) 1,000,000.00 
8.00    
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – මාස 01  6.75    
FD – මාස 02  6.75    
FD – මාස 03  8.00    
FD – මාස 06  8.25    
FD – මාස 09  8.25    

FD – වසර 01 

7.75 7.49 7.75
FD – වසර 02  8.00 7.49  7.75
FD – වසර 03  8.25 7.49  7.75
FD – වසර 04  8.50 7.49  7.75
FD – වසර 05  8.75 7.49  7.75
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 

FD – ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි (වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි)
– වසර 01 

8.25 7.95  
 
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – අතට පොලිය– වසර 01  7.19    
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
ඇමතුම් තැන්පතු – දින 7 ක
අවම තැන්පතුව (රු.) 50,000.00 
5.50    

Effect from 16.02.2024 | 16.02.2024Last Updated :- 16.02.2024 – 10.00 AM