පොලී අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු 

අවම තැන්පතුව (රු.) 1,000.00 

විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – මාස 01  4.00    
FD – මාස 02  4.50    
FD – මාස 03  5.50    
FD – මාස 06  5.75    

FD – වසර 01 

6.00 5.84 6.00
FD – වසර 02  6.18 5.84 6.00
FD – වසර 03  6.37 5.84 6.00
FD – වසර 04  6.56 5.84 6.00
FD – වසර 05  6.76 5.84 6.00
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 

FD – ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි (වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි)
මිලියන 1.5 දක්වා – වසර 01 

15.00  14.06  

FD – ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි (වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි)
– වසර 01 

6.50 6.31  
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – අතට පොලිය– වසර 01  5.66    
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
ඇමතුම් තැන්පතු – දින 7 ක
අවම තැන්පතුව (රු.) 50,000.00 
3.50    

බලපැවැත්වෙන දිනය  01.09.2021 සිට  | අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම :-  31.08.2021 – ප. ව. 9.50


ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් සඳහා  පොලී අනුපාත  

ගිණුම්  කේතය   ගිණුමේ නම   අවම තැන්පතුව (රු)  රු . 10,000/- ට අඩු   රු . 10,000/- ත් රු.  75,000/- ත් අතර   රු . 75,000/- සහ ඊට වැඩි   පොලිය ගණනය කරන ආකාරය   පොලී ගෙවීම  
101  සාමාන්‍ය ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම   500/-  2.50%  2.65%  2.75%  දෛනිකව  ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට    මාසිකව  
102  RDB උත්තම –  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි   500/-  3.00%  3.50%  3.65%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට   මාසිකව 
103  RDB කැකුළු (ළමා)  500/-  3.00%  3.25%  3.75%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
104  බාලවයස් (පැරණි)  500/-  3.00%  3.25%  3.75%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
105  ලිය සවිය   1,000/-  2.50%  2.65%  2.75%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
106  යොවුන්   500/-  2.75%  3.00%  3.50%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
107  සුභ මංගලම්   500/-  1.50%  1.75%  2.00%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
108  දිවි නැගුම   500/-  2.50%  2.65%  2.75%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
109  දොරින් දොර   500/-  1.50%  2.25%  2.50%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
110  යෝජනා    500/-  3.50%  3.65%  3.75%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
111  ආයතනික   500/-  1.50%  1.75%  2.00%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
112  කණ්ඩායම්   500/-  1.50%  1.75%  2.00%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
113  දිවි නැගුම – මාපිය රැකවරණ   500/-  2.50%  2.65%  2.75%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
114  දිවි නැගුම – සමුර්ධි ප්‍රතිලාභ   500/-  2.50%  2.65%  2.75%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
115  RDB සහන  500/-  1.50%  1.75%  2.00%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
116  කුඩා කණ්ඩායම්   500/-  1.50%  1.75%  2.00%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
117  කුඩා කණ්ඩායම් – සාමාජික   500/-  1.50%  1.75%  2.00%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
118  RDB ආයෝජනා   500/-  3.50%  3.65%  3.75%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
119  RDB 14 ප්ලස්   500/-  2.50%  3.00%  3.15%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
120  RDB වික්ටරි   500/-  2.50%  3.00%  3.15%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
121  RDB නිව් ලයිෆ් – විශ්‍රාම සැලසුම   500/-  6.00%  6.00%  6.00%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
122  RDB RDB නිව් ලයිෆ් – ප්‍රතිලාභ   500/-  7.00%  7.00%  7.00%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
123  RDB ලියසවිය  ප්ලස්   500/-  3.50%  3.65%  3.75%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 
125  ලිසිං වරික ගෙවීම  500/-  1.50%  1.75%  2.00%  දෛනිකව,   ගිණුමේ පවතින අවම ශේෂයට  මාසිකව 

බලපැවැත්වෙන දිනය  01.05.2021 සිට | අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම :- 30.04.2021 – පෙ.ව. 10.30

 

මෙනුව