පොලී අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු 

විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික)
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව)
 වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව)
RDB MAX FD – දින 400
Minimum Deposit (Rs)  500,000.00
10.25%
RDB MAX FD – දින 100
අවම තැන්පතුව (රු.) 500,000.00
11.25%
RDB MAX FD – මාස 06
අවම තැන්පතුව (රු.) 500,000.00
11.25%
RDB MAX FD – මාස 10
අවම තැන්පතුව (රු.) 500,000.00
11.00%
RDB MAX FD – වසර 01
අවම තැන්පතුව (රු.) 500,000.00
10.00%
විස්තරය
කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – මාස 04                                                
අවම තැන්පතුව (රු.) 1,000,000.00 
11.00    
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – මාස 01  10.00    
FD – මාස 02  10.00    
FD – මාස 03  11.00    
FD – මාස 06  11.00    
FD – මාස 09  10.75    

FD – වසර 01 

10.00 9.57 10.00
FD – වසර 02  10.25 9.57 10.00
FD – වසර 03  10.50 9.57 10.00
FD – වසර 04  10.75 9.57 10.00
FD – වසර 05  11.00 9.57 10.00
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 

FD – ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි (වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි)
මිලියන 1.5 දක්වා – වසර 01 

10.50 10.03  

FD – ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි (වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි)
– වසර 01 

12.50 10.03  
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
FD – අතට පොලිය– වසර 01  9.10    
        
විස්තරය  කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික) 
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව) 
ඇමතුම් තැන්පතු – දින 7 ක
අවම තැන්පතුව (රු.) 50,000.00 
7.50    

Effect from 22.08.2023 | Last Updated :- 22.08.2023 – 10.00 AM