ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ ණය යෝජනා ක්‍රම

ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා වාහන මිලටගැනීමට ණය ලබාදෙන මුල්‍ය ආයතන අතලොස්සෙන් එකකි – RDB. මෙම ණය, අවම සුරැකුම් යටතේ සහ පොලියට ලබාදෙනු ඇත.