පඹුරන ශාඛාව නව නිවහනකට පිවිසීම

සිදුවීම්

2022.07.11 වන දින පෙ.ව. 9.30ට සුභ මොහොතින් සිදු කල අතර මෙම උත්සව අවස්ථාවට ගරු සභාපතිතුමා, මාතර දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්තුමිය, මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය, ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා සහ ශාඛා කළමණාකාරතුමා ඇතුළු පිරිසගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කරන ලදී.