නිවාස ණය

RDB වෙතින් අඩු ආදායම්ලාභී ඔබට අඩු පොලී අනුපාතයන්ට යටව පහසුවෙන් නිවාස ණය ලබාගැනීමේ හැකියාව දැන් සලසා ඇත. වසර 15ක උපරිම නය ආපසු ගෙවීමේ කාලයක් ද සලසා ඇති RDB නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමයෙන් නිවසක් මිලට ගැනීමට, නිවසක් ඉදිකිරීමට ඉඩමක් මිලට ගැනීමට, නිවසක ඉදිකිරීම් සම්පූර්ණ කිරීම/නවීකරණය කිරීම/විශාල කිරීම/අලුත්වැඩියාව වැනි ඕනෑම අවශ්‍යතාවයක් සඳහා ලබාගත හැක.

ලබාගැනීමේ හේතු

නිවසක් මිලට ගැනීමට, නිවසක් ඉදිකිරීමට ඉඩමක් මිලට ගැනීමට, නිවසක ඉදිකිරීම් සම්පූර්ණ කිරීම/නවීකරණය කිරීම/විශාල කිරීම/අලුත්වැඩියාව

පොලී අනුපාත

Property mortgage up to Rs. 5Mn

  • Up to 5 Years 16%
  • Above 5 Years 16%

Other guarantee up to Rs. 1Mn 

  • Up to 5 Years  18%
  • Above 5 Years 18%
ණය සුරැකුම

පෞද්ගලික ඇපකරුවන් සහ නිශ්චල දේපල

උපරිම ණය මුදල

රුපියල්මි මිලියන 5 කි.

උපරිම ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලය

වසර 10යි

ක්‍රියාත්මක සීමාව

දිවයින පුරා

සුදුසුකම්

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වීම.
බුන්වත් පුද්ගලයෙක් නොවීම.
ණය ගෙවීමේ හැකියාවෙන් යුත් අයෙකු වීම.

**කොන්දේසි සහිතයි.

(ගිණුමට අදාළ ඕනෑම කොන්දේසියක් හෝ පහසුකමක් වෙනස් කිරීමේ, එකතු කිරීමේ හෝ සංශෝධනය කිරීමේ පූර්ණ බලය RDB සතුය.)

වැඩිදුර විස්තර සඳහා කරුණාකර ඔබගේ ළඟම පිහිටි RDB ශාඛාවේ කළමනාකාරතුමා/තුමිය සමග හෝ 011 203 5454 අංකයෙන් අපගේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය සමග හෝ සම්බන්ධ වන්න.