කාලීන පරිභෝජන ණය

පෞද්ගලික සහන ණය ක්‍රමයන් අතර පරිභෝජන ණය ඉතා ජනප්‍රිය ණය පහසුකමකි.

ලබාගැනීමේ හේතු

නෛතිකව පිළිගත හැකි ඕනෑම පරිභෝජන කටයුත්තක් සඳහා

පොලී අනුපාත
 • Government/Statutory Board Employees

  • Repayment period  below  5 years   – 22%
  • Repayment Period over 5 years        – 22%
 • Other Employees
  • Repayment period  below  5 years   – 23%
  • Repayment period 5 – 7 years           – 23%
  • Repayment Period over 7 years        – 23%
සීමාවන්

ණය ගෙවීමේ හැකියාව සඳහා ප්‍රමාණවත් මාසික ආදායමක් ඇති බව පෙන්විය යුතුය.

උපරිම ණය ප්‍රමාණය

ණය ගෙවීමේ හැකියාව මත පදනම් වේ. උපරිම ණය මුදල රු. මිලියන 5

උපරිම ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලය

වසර 10

අවශ්‍ය ලේඛන

ආසන්නතම මාස 3ක වැටුප් පත්‍රිකා
ඇපකරුවන් 2ක්

මෙනුව

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rdb/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757