උකස්

පොලී අනුපාතය
Period 17 K (For 8g) – 22 K (For 8g) 24 K (For 8g)
3 Months 15% 15%
6 Months 15% 15%
1 Year 15% 15%
ණය සුරැකුම්

රන්

අත්තිකාරම් මුදල
කාලය වසර 1

මාස 6

මාස 3

කැරට් 24 K (For 8g) Rs.140,000/- Rs.140,000/- Rs. 145,000/
22 K (For 8g) Rs.125,000/- Rs.130,000/- Rs.135,000/-
21 K (For 8g) Rs.120,000/- Rs.125,000/- Rs.130,000/-
20 K (For 8g) Rs.115,000/- Rs.120,000/- Rs.125,000/-
19 K (For 8g) Rs.110,000/- Rs.115,000/- Rs.120,000/-
18 K (For 8g) Rs.105,000/- Rs.110,000/- Rs.115,000/-
17 K (For 8g) Rs.95,000/- Rs.100,000/- Rs.105,000/-

බලපැවැත්වෙන දිනය  17.05.2024 සිට  | අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම :-  17.05.2024 – පෙර. ව. 10.30

උපරිම ආපසු ගෙවීමේ කාලය

අවුරුදු 1

මෙහෙයුම් ප්රදේශය

දිවයින පුරා

සුදුසුකම්

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු වීම

* කොන්දේසි අදාළ වේ

(මෙම පහසුකම තුළ ඕනෑම කොන්දේසියක්, නියමයක් හෝ ප්‍රකාශයක් වෙනස් කිරීමට, එකතු කිරීමට හෝ සංශෝධනය කිරීමට RDB බැංකුවට බලය ඇත)

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ඔබගේ ළඟම ඇති RDB ශාඛාවේ කළමනාකරු අමතන්න හෝ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය: 011 203 5454.

ප්‍රධාන කළමනාකරු (උකස් සහ අයකිරීම්)

ණය අංශය