අත්වැල

ලබාගැනීමේ හේතු

අවස්ථානුකූලව ඇතිවන ගංවතුර, අධික වර්ෂා, නාය යාම්, සුළිසුලං හෝ ඕනෑම විපතකින් වන්නාවූ හානිය යලි ගොඩනගාගැනීම.

පොලී අනුපාත

2%

ණය සුරැකුම

පෞද්ගලික ඇපකරුවන්

උපරිම ණය මුදල

රු. 500,000

උපරිම ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලය

වසර 3යි. (මාස 6ක නිදහස් කාලයද සමග)

ක්‍රියාත්මක සීමාව

දිවයින පුරා

සුදුසුකම්

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වීම.
බුන්වත් පුද්ගලයෙක් නොවීම.
ණය ගෙවීමේ හැකියාවෙන් යුත් අයෙකු වීම.

*කොන්දේසි සහිතයි.

(ගිණුමට අදාළ ඕනෑම කොන්දේසියක් හෝ පහසුකමක් වෙනස් කිරීමේ, එකතු කිරීමේ හෝ සංශෝධනය කිරීමේ පූර්ණ බලය RDB සතුය.)

වැඩිදුර විස්තර සඳහා කරුණාකර ඔබගේ ළඟම පිහිටි RDB ශාඛාවේ කළමනාකාරතුමා/තුමිය සමග හෝ 011 203 5454 අංකයෙන් අපගේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය සමග හෝ සම්බන්ධ වන්න.