ස්වශක්ති

ලබාගැනීමේ හේතු

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය

පොලී අනුපාත

5.5%

ණය සුරැකුම

පෞද්ගලික ඇපකරුවන්

උපරිම ණය මුදල

රු. 250,000

උපරිම ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලය

වසර 5යි. (මාස 12ක නිදහස් කාලයද සහිතව)

ක්‍රියාත්මක සීමාව

මොණරාගල, ත්‍රිකුණාමලය, අම්පාර, යාපනය, පොළොන්නරුව, වවුනියාව, මන්නාරම, මුලතිවු, කිලිනොච්චි, මාතලේ සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක

සුදුසුකම්

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වීම.
බුන්වත් පුද්ගලයෙක් නොවීම.
ණය ගෙවීමේ හැකියාවෙන් යුත් අයෙකු වීම.
SED නිර්දේශය

**කොන්දේසි සහිතයි.

(ගිණුමට අදාළ ඕනෑම කොන්දේසියක් හෝ පහසුකමක් වෙනස් කිරීමේ, එකතු කිරීමේ හෝ සංශෝධනය කිරීමේ පූර්ණ බලය RDB සතුය.)

වැඩිදුර විස්තර සඳහා කරුණාකර ඔබගේ ළඟම පිහිටි RDB ශාඛාවේ කළමනාකාරතුමා/තුමිය සමග හෝ 011 203 5454 අංකයෙන් අපගේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය සමග හෝ සම්බන්ධ වන්න.