මහනුවර රොටරි

ලබාගැනීමේ හේතු

ක්ෂුද්‍ර ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය

පොලී අනුපාත

11%

ණය සුරැකුම

පෞද්ගලික ඇපකරුවන්

උපරිම ණය මුදල

රු. 100,000

උපරිම ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලය

වසර 3යි. (මාස 3ක නිදහස් කාලයද සහිතව)

ක්‍රියාත්මක සීමාව

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ (දැරණියගල, බුලත්කොහුපිටිය, යටියන්තොට)

සුදුසුකම්

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වීම.
බුන්වත් පුද්ගලයෙක් නොවීම.
ණය ගෙවීමේ හැකියාවෙන් යුත් අයෙකු වීම.

**කොන්දේසි සහිතයි.

(ගිණුමට අදාළ ඕනෑම කොන්දේසියක් හෝ පහසුකමක් වෙනස් කිරීමේ, එකතු කිරීමේ හෝ සංශෝධනය කිරීමේ පූර්ණ බලය RDB සතුය.)

වැඩිදුර විස්තර සඳහා කරුණාකර ඔබගේ ළඟම පිහිටි RDB ශාඛාවේ කළමනාකාරතුමා/තුමිය සමග හෝ 011 203 5454 අංකයෙන් අපගේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය සමග හෝ සම්බන්ධ වන්න.