ණය සහ අත්තිකාරම්

සියලුම ක්‍ෂේත්‍ර ආවරණය වන ලෙස ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව මුල්‍ය පහසකම් සපයනු ලබයි.

බැංකු අරමුදල් යටතේ ලබාදෙන ණය යෝජනා ක්‍රම

පොලී සහනාධාර ණය යෝජනා ක්‍රම

ප්‍රතිමූල්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රම

* කොන්දේසි අදාළ වේ.

(මෙම පහසුකමෙහි කිසියම් කොන්දේසියක්, වාරයක් හෝ ප්‍රකාශයක් වෙනස් කිරීමට, එකතු කිරීමට හෝ සංශෝධනය කිරීමට RDB බැංකුවට බලය ඇත.)

බලපැවැත්වෙන දිනය  09.02.2024 සිට  | අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම :-  09.02.2024 – පෙර. ව. 9.00

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ඔබේ ළඟම ඇති RDB ශාඛාවේ කළමනාකරු හෝ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය අමතන්න: 011 2 42 52 62 

ප්‍රධාන කළමනාකරු (ණය)
5 වන මහල,
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව,
ප්‍රධාන කාර්යාලය,
අංක 933, නුවර පාර, වෙදමුල්ල,
කැලණිය (11000), ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන: 011 203 5454
ෆැක්ස්: 011 2906875

ණය කැල්කියුලේටරය

EMI:

0 LKR

Total Interest Payable:

0 LKR

Total of Payments (Principal + Interest):

0 LKR