ණය සහ අත්තිකාරම්

සියලුම ක්‍ෂේත්‍ර ආවරණය වන ලෙස ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව මුල්‍ය පහසකම් සපයනු ලබයි.

බැංකු අරමුදල් යටතේ ලබාදෙන ණය යෝජනා ක්‍රම

පොලී සහනාධාර ණය යෝජනා ක්‍රම

ප්‍රතිමූල්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රම

* කොන්දේසි අදාළ වේ.

(මෙම පහසුකමෙහි කිසියම් කොන්දේසියක්, වාරයක් හෝ ප්‍රකාශයක් වෙනස් කිරීමට, එකතු කිරීමට හෝ සංශෝධනය කිරීමට RDB බැංකුවට බලය ඇත.)

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ඔබේ ළඟම ඇති RDB ශාඛාවේ කළමනාකරු හෝ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය අමතන්න: 011 2 42 52 62 

ප්‍රධාන කළමනාකරු (ණය)
5 වන මහල,
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව,
ප්‍රධාන කාර්යාලය,
අංක 933, නුවර පාර, වෙදමුල්ල,
කැලණිය (11000), ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන: 011 203 5454
ෆැක්ස්: 011 2906875

ණය කැල්කියුලේටරය

Installment - EMI :

0 LKR

Total Interest Payable :

0 LKR

Total of Payments (Principal + Interest) :

0 LKR

 

මෙනුව