කොවිඩ් ‐ 19 බලපෑම හේතුවෙන් මුල්‍ය අපහසුතාවයන්ට ලක් වු පුද්ගලයින් සහ ව්‍යාපාර වලට ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවෙන් නැවතත් සහනයක්..

පුවත්
මෙනුව