ස්ථාවර තැන්පතු

ස්ථාවර තැන්පතුවක් බොහෝ දෙනා අතර සැලකෙන්නේ වඩා ක්‍රමවත් සහ ඵලදායි දිගුකාලීන යෝජනා ක්‍රමවේදයක් ලෙසය. RDB වෙතින් ඔබට මාස 1, 2, 3 සහ 6 මෙන්ම වසර 1 – 5 දක්වාත් ස්ථාවර තැන්පතු කිරීමේ හැකියාව පවතී. 100%ක් රාජ්‍ය බැංකුවක උපරිම සුරක්ෂිතතාවය සහ වගකීම සමග වෙළඳපොල පොලී අනුපාතයන්ට සාපේක්ෂ තරඟකාරී ඉහළ පොලි අනුපාත ලබාදීම අපේ අරමුණයි.

වසර 1ට වැඩි ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා වඩා වාසිදායක පොලී අනුපාත ලබගැනීමට ඔබට හැකි අතර එන්න, ළඟම RDB ශාඛාවට පැමිණ වැඩි විස්තර දැනගන්න.

බැංකු පොලී අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු

අලුත් අවුරුදු විශේෂ ස්ථාවර තැන්පතු පොලි අනුපාත – 2019 අප්‍රේල් 16 වනදා පමණි – 13.30% (මාසික පොලි ගෙවීමේදී 12.55% p.a.)

අවම තැන්පතුව (රු.) 1,000.00

විස්තරය කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික)
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව)
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව)
FD – මාස 01 6.50
FD – මාස 02 6.75
FD – මාස 03 11.2
FD – මාස 06 11.7
FD – වසර 01
12.80
12.10
12.80
FD – වසර 02 11.50 10.45 11.00
FD – වසර 03 11.75 10.45 11.00
FD – වසර 03 – RDB Super Gain
12.50
FD – වසර 04 12.00 10.45 11.00
FD – වසර 05 12.25 10.45 11.00
විස්තරය කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික)
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව)
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව)
FD – ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි (වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි)
මිලියන 1.5 දක්වා – වසර 01
15.00 14.06
FD – ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි (වයස අවුරුදු 55 ට වැඩි)
– වසර 01
11.50 10.93
විස්තරය කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික)
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව)
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව)
FD – අතට පොලිය– වසර 01 9.91 10.751
විස්තරය කල්පිරීමේදී පොලිය
(% වාර්ෂික)
මාසිකව පොලිය
(% වාර්ෂිකව)
වාර්ෂික පොලිය
(% වාර්ෂිකව)
ඇමතුම් තැන්පතු – දින 7 ක
අවම තැන්පතුව (රු.) 50,000.00
6.50