වැඩිහිටි / ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම් ගිණුම්

RDB වෙතින් ඔබට හිමිවන අගනාම ප්‍රතිලාභය වනුයේ වෙළඳපල පොලි අනුපාත අගයන්ට නොදෙවෙනි පොලි අනුපාතයක් හිමිකරගැනීමට හැකි වීමයි. වයස අවුරුදු 18ත වැඩි ඕනෑම පුරවසියෙක්ට රු 500 ක අවම තැන්පතුවකින් ගිණුමක් ආරම්භ කරමින් ප්‍රතිලාභ අත්විඳිය හැක.
එමෙන්ම ඔබ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියෙක් නම්, ඉහල පොලි අනුපාතයන් RDB වෙතින් ඔබට ලැබිය හැක.

එන්න, ළඟම RDB ශාඛාවට පැමිණ වැඩි විස්තර දැනගන්න.

මෙනුව

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rdb/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757