ඉතිරිකිරීම් / ආයෝජන

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව 100% රාජ්‍ය බැංකුවක් ලෙස බිහිවන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ ජීවන මට්ටම නගාසිටුවීම සහ දැරිය හැකි මෙන්ම පහසුවෙන් ලඟාවිය හැකි ණය පහසුකම් සැලසීම මගින් ඔවුන් ග්‍රාමීය ආර්ථිකයට දක්වන දායකත්වය වැඩිකිරීම සඳහාය.

ඉතුරුම් ගිණුම්

Investments