ඉතිරිකිරීම් / ආයෝජන

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව 100% රාජ්‍ය බැංකුවක් ලෙස බිහිවන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ ජීවන මට්ටම නගාසිටුවීම සහ දැරිය හැකි මෙන්ම පහසුවෙන් ලඟාවිය හැකි ණය පහසුකම් සැලසීම මගින් ඔවුන් ග්‍රාමීය ආර්ථිකයට දක්වන දායකත්වය වැඩිකිරීම සඳහාය.

ඉතුරුම් ගිණුම්

Investments

මෙනුව

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rdb/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757