ආයතනික කළමනාකාරිත්වය

දමිතා කුමාරි රත්නායක මහත්මිය

වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරි / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

වජිර ජයසිංහ මහතා

ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරී

වසර 20 කට අධික කාලයක්  තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර තුළ අත්දැකීම් සමග ජයසිංහ මහතා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව හා එක්වන්නේ 2011 වසරේ ජූනි මසදීයි. ඒ මහතා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු උපාධිධාරියෙකු වන අතර, තායිලන්තයේ ආසියානු තාක්ෂණ ආයතනයේ ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිධාරියෙකි.  ඇමෙරිකාවේ හවායි විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳවද පශ්චාත් උපාධිධාරියෙකු වන එතුමා උපාධියෙන් පසු සිය වෘත්තීය ජීවිතය අරඹන්නේ IBM World Trade Corporation හරහායි. හෙතෙම මුල්‍ය සහ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ඉහල කළමනාකාරිත්වය තුළ වසර 15කට අධික කාලයක සේවා පළපුරුද්දක් සහිත තැනැත්තෙකි.

බ්‍රිතාන්‍ය පරිගණක සංගමයෙන් සහතික ලත් තොරතුරු තාක්ෂණික වෘත්තිකයෙකු (CITP) ලෙස සහ ඇමෙරිකානු ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ආයතනයෙන් සහතික ලත් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ වෘත්තිකයෙකු ලෙසත් සුදුසුකම් ලබා ඇති ඒ මහතා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයෙහි වරලත් ඉංජිනේරුවරයෙක්ද  වෙයි.

 

සුමේධ එදිරිසූරිය මහතා

ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරි

සුමේධ එදිරිසුරිය මහතා 1992 දී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන උපාධිය ලබා ඇත. ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සාමාජිකයෙකු වන ඒ මහතා, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර  පරිපාලනය පිලිබදව  පශ්චාත් උපාධිය  ලබා  ඇත. එතුමා 29  වසරක සිය සේවා කාලය තුල විගණනය , ගිණුම්කරණය , බදුකරණය , කළමනාකරණ උපදේශනය , බැංකුකරණය සහ මුල්‍ය යන  අංශයන්හි  Ernst & Young – කොළඹ, NDB බැංකුව සහ සෙලාන් බැංකුව ඇතුළු ආයතන ගණනාවක අත්දැකීම්වලින් පරිපුර්ණ වූ  පුද්ගලයෙකි. 2017  වසරේදී  RDB  සමගින්, ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරී ලෙස එක්වීමට ප්‍රථම ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවෙහි ප්‍රධාන මූල්‍ය  නිලධාරී, අනුකුලතා නිලධාරි සහ වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරී/ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලෙසද සිය සේවය ලබාදී ඇත.

ඒ. එච්. එම්. එම්. බී. ජයසිංහ මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – ණය සේවාකරණ

ජයසිංහ මහතා 1986 දී  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයන් විද්‍යාවේදී  ව්‍යාපාර පරිපාලනය  (විශේෂ)  උපාධිය ලබා  ඇත. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයෙන් බැංකු කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි විධායක ඩිප්ලෝමාව  ලබා ඇති ඒ මහතා, වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණය පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාධාරියෙකි. එමෙන්ම NIBM ආයතනයෙන් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක් සහ වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිලිබදව පශ්චාත් උපාධියක්ද ලබා ඇත. උපාධියෙන් පසු ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව හා 1987 වර්ෂයේදී එක්වූ ඒ මහතා ශාඛා කළමනාකරු, ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු, දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු, ප්‍රධාන කළමනාකරු, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී සහ ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී වශයෙන්  සේවය කර ඇත. ජයසිංහ මහතා 30 වසරක බැංකු සේවයේ අත්දැකීම් ලත් තැනැත්තෙකි.

සී. එල්. පිහිලන්ද මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – මෙහෙයුම් සහ ව්‍යාපාර සහය

පිහිලන්ද මහතා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වාණිජවේදී  උපාධිධාරියකු  වන අතර පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධිධාරියෙකුද වේ. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ අන්තර්  මාධ්‍ය  පරීක්ෂණය  සමත්ව ඇති ඒ මහතා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව සමග කළමණාකරුවෙකු ලෙස එක්වන්නේ එය මහනුවර ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව ලෙස පවතින කාලයේදීයි. ඒ මහතාගේ සේවා කාලය තුල ශාඛා කළමනාකරුවෙකු , ප්‍රධාන කළමනාකරුවෙකු  , නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙකු සහ ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙකු ලෙස සබරගමුව සහ දකුණු පළාත් භාරවද ද කටයුතු කර ඇත.

RDB හි සිය සේවා කාලය තුළ සේවක වෘත්තීය සංගම් සහ සුබසාධන සංගම්වලද සක්‍රීය සාමාජිකයෙකු වූ ඒ මහතා,  30 වසරක්  බැංකු සේවයේ අත්දැකීම්  ලබා ඇත.

Mr. D.K. Sanjeewa Serasinghe

Chief Human Resources Officer

Mr. Krishantha Sanjeewa Serasinghe, has more than 20 years’ experience in the field of HR since 1999, joined Regional Development Bank in January 2021. He holds a B.Sc. Special Degree for Human Resources Management from the University of Sri Jayewardenepura and Master of Science for Management degree from same University. He has successfully completed the fellowship Programme on Human Resources Management through Total Quality Management in Tokyo, Japan.

Mr Krishantha started his career in corporate and middle management positions in public and private sector organizations -In 2014/2015 he has worked as Deputy General Manger- HRD of National Savings Bank.

Mr. D.M.T.S. Kumara

Head  of  Special Projects and Policy Implementation

Mr Kumara has over 30 years of experience in Banking Industry. He joined the Bank (previously Polonnaruwa Regional Rural Development Bank/RRDB) in year 1991 and served at the levels of Banking Assistant, Manager, Senior Manager, Chief Manager, Assistant General Manager and also as a Regional General Manager in Uva and North Western Provinces.

He has successfully completed the Degree in Bachelor of Science from University of Sri Jayawardhanepura. He holds Master of Arts from University of Kelaniya. Also passed Intermediate Examination from Institute of Bankers of Sri Lanka.

Mr. A.H.M.G. Abeyrathna

Deputy General Manager -Recovery

Mr A H M G Abeyrathna graduated with a Special Commerce Degree from the University of Kelaniya, Sri Lanka, in 1986. He has successfully completed Master of Business Administration from University of Wayamba 2016. He has successfully  completed the Micro Finance Course conducted by Open University of Sri Lanka.

In 1987, He has joined the Regional Development Bank and served at the levels of Branch Manager, Chief Manager, Assistant General Manager and Regional General Manager at North Central Province.

මෙනුව