සම්මාන සහ ඇගයීම්

SED awrds ceromony BMICH

2015 SEDS සම්මානය ( ශ්‍රී ලංකාවේ හොදම ක්ෂුද්‍ර , සුළු හා මධ්‍ය  ව්‍යවසාය බැංකුව)
SED Awards Ceremony – 27.03.2015 @ BMICH

මෙනුව