සම්මාන සහ ඇගයීම්

SED awrds ceromony BMICH

2015 SEDS සම්මානය ( ශ්‍රී ලංකාවේ හොදම ක්ෂුද්‍ර , සුළු හා මධ්‍ය  ව්‍යවසාය බැංකුව)
SED Awards Ceremony – 27.03.2015 @ BMICH

Best Lanka Pay Card Implementor of the year 2022

2023 වසරේ හොඳම LankaPay කාඩ්පත් ක්‍රියාත්මක කරන්නාට හිමි රන් සම්මානය සහ
2023 වසරේ හොඳම පොදු ATM සක්‍රීය කරන්නා සඳහා කුසලතා සම්මානය