සම්මාන සහ ඇගයීම්

SED awrds ceromony BMICH

2015 SEDS සම්මානය ( ශ්‍රී ලංකාවේ හොදම ක්ෂුද්‍ර , සුළු හා මධ්‍ය  ව්‍යවසාය බැංකුව)
SED Awards Ceremony – 27.03.2015 @ BMICH

Best Lanka Pay Card Implementor of the year 2022

මෙනුව

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rdb/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757