අප අමතන්න

නො. 933, නුවර පාර, වෙදමුල්ල, කැළණිය 11600, ශ්‍රී ලංකාව.
+ 94 11 2035 454 – 9
සමාජ මාධ්‍යයේ අප හා සම්බන්ධ වන්න
YouTube

සම්බන්ධ වන්න අප හා…

ලක්ෂ 60 කට ආසන්න අපගේ ගනුදෙනුකාරභවතුන්, 276  කට අධික අපගේ සේවා මධ්‍යස්ථාන සහ 3,000 කට අධික සේවක මහත්ම මහත්මීන් අපගේ අභිමානනීය වත්කමයි.

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field

මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී

+94 11 203 5495
+94 11 299 1328
මෙනුව

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rdb/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757