රැකියා අවස්ථා

දැනට පුරප්පාඩු නොමැත.
කෙසේ වෙතත්, අපගේ කණ්ඩායමට එක්වීමට කැමති ජවසම්පන්න හා දක්ෂ වෘත්තිකයන් හමුවීමට අපි සැමවිටම උනන්දු වෙමු.

අනාගත තනතුරු සඳහා සලකා බැලීමට ඔබ කැමති නම්, කරුණාකර ඔබගේ අයදුම්පත info@rdb.lk වෙත ඊ මේල් කිරීමට කාරුණික වන්න.

අංශ ප්‍රධානී – මානව සම්පත් සංවර්ධන හා පරිපාලන
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව
අංක 933, මහනුවර පාර,
වෙදමුල්ල, කැලණිය.

මෙනුව