2024 වසර සඳහා බැංකු නිවාඩු දිනයන්

දිනය

විිස්තරය

ජනවාරි 15, සඳුදා දෙමළ තෛපොංගල් දිනය    බැ.ර.වෙ.
ජනවාරි 25, බ්‍රහස්පතින්දා දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය   බැ.ර.
පෙබරවාරි 04, ඉරිදා නිදහස් සමරු දිනය     බැ.ර.වෙ.
පෙබරවාරි 23, සිකුරාදා නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
මාර්තු 08, සිකුරාදා මහා ශිව රාත්‍රී දිනය    බැ.ර.
මාර්තු 24, ඉරිදා මැදින් පුර පසලොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
මාර්තු 29, සිකුරාදා මහ සිකුරාදා දිනය    බැ.ර.
අප්‍රේල් 11, බ්‍රහස්පතින්දා ඊදුල්-ෆීතර් (රාමසාන් දිනය)    බැ.ර.
අප්‍රේල් 12, සිකුරාදා සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනට පෙර දිනය    බැ.ර.වෙ.
අප්‍රේල් 13, සෙනසුරාදා සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනය     බැ.ර.වෙ.
අප්‍රේල් 23, අඟහරුවාදා බක් පුර ‍පසළොස්වක පෝය දිනය     බැ.ර.
මැයි 01, බදාදා ලෝක කම්කරු දිනය     බැ.ර.වෙ.
මැයි 23, බ්‍රහස්පතින්දා වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
මැයි 24, සිකුරාදා වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනයට පසු දිනය    බැ.ර.වෙ.
ජූනි 17, සඳුදා ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය)    බැ.ර.
ජූනි 21, සිකුරාදා පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
ජූලි 20, සෙනසුරාදා ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
අගෝස්තු 19, සඳුදා නිකිණි පුර ‍පසළොස්වක පෝය දිනය     බැ.ර.
සැප්තැම්බර් 16, සඳුදා මිලා-දුන් නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන්දිනය)    බැ.ර.වෙ.
සැප්තැම්බර් 17, අඟහරුවාදා බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
ඔක්තෝබර් 17, බ්‍රහස්පතින්දා වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
ඔක්තෝබර් 31, බ්‍රහස්පතින්දා දීපවාලී උත්සව දිනය    බැ.ර.
නොවැම්බර් 15, සිකුරාදා ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
දෙසැම්බර් 14, සෙනසුරාදා උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය     බැ.ර.
දෙසැම්බර් 25, සඳුදා නත්තල් දිනය    බැ.ර.වෙ.
 

 

බැ – බැංකු නිවාඩු              ර – රජයේ නිවාඩු                වෙ – වෙළෙඳ නිවාඩු
සියලු ම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදි දිනයන් බැංකු නිවාඩු දිනයන් වේ.