මහින්ද සාලිය මහතා
සභාපති

මහින්ද   සාලිය මහතා  කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන්  වාණිජවේදී  (විශේෂ) උපාධිය ලබා ඇති අතර රාජ්‍ය මූල්‍ය   ප්‍රතිපත්ති , රාජ්‍ය මුල්‍ය කටයුතු ,  සංඛ්‍යාලේඛන  හා වාර්ෂික රාජ්‍ය අයවැය පිලියල කිරීම පිළිබදව  මනා පළපුරුද්දක්  ලබා ඇත.

එතුමාගේ  වසර  34 ක් වන රාජ්‍ය අංශයේ සේවා කාලය තුල  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ  ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයෙකු , ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවකු ලෙස සේවය කර ඇත.  එසේම එතුමා මහා භාණ්ඩාගාර  නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ හා අධ්‍යක්ෂ  අයවැය හා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් – රාජ්‍ය ගිණුම්  ලෙසද කටයුතු කර ඇත. එසේම  එතුමා භාණ්ඩාගාරය නියෝජනය කරමින්  ආයතන  කිහිපයකම එනම් රජරට සංවර්ධන බැංකුව , කොතලාවල ආරක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය , ආරක්ෂණ සේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද්‍යාලය,  රක්නා  ආරක්ෂක ලංකා ආයතනය , ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව , ටවර් හෝල් රංග පදනම  හා සැලසිනේ  යන ආයතනයන්හි  අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයකු ලෙසද  සේවය කර ඇත.

RDB Chairman Mr. Mahinda Saliya
මෙනුව

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rdb/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757