විධායක කළමනාකාරිත්වය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී  – ප්‍රධාන කාර්යාලය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී  – මානව සම්පත් සංවර්ධන හා පරිපාලන

වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය  – රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය

කළමනාකරණ පශ්චාත්  උපාධි ඩිප්ලෝමාව – රජරට විශ්ව විද්‍යාලය

ඩි.එම්.එස්.  බණ්ඩාර  මහතා

ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී  – මධ්‍යම පළාත

වාණිජවේදී  (විශේෂ) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

 

ඩි.එම්.ටි. එස්. කුමාර  මහතා

ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී  – වයඹ  පළාත

විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (විශේෂ) උපාධිය  – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

ශාස්ත්‍රපති  උපාධිය  – කැලණිය  විශ්ව විද්‍යාලය

[/vc_column][/vc_row]

කේ. ආරියතිලක මහතා

වැඩ බලන ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී  – දකුණු පළාත

(සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී)

මානව සම්පත් සංවර්ධන  උසස්  ජාතික  ඩිප්ලෝමාව – NIBM

[/vc_row_inner]

[/vc_column][/vc_row]

ඒ.එච්.එම්.ජි. අබේරත්න මහතා

ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී   – උතුරු මැද  පළාත

වාණිජවේදී  (විශේෂ)  උපාධිය – කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය

ක්ෂුද්‍ර  මුල්‍ය ඩිප්ලෝමාව – ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය

ජි.  සිසිල්  ඩි  සිල්වා මහතා

ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී   – බස්නාහිර   පළාත

විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (විශේෂ) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

ඩබ්.එම්.ඩි.එස්.  වික්‍රමසිංහ මහතා

ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී  – ඌව  පළාත

වාණිජවේදී (විශේෂ)  උපාධිය  – රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය

ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව  – කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

බැංකු අවදානම් කළමනාකරණ සහතික පත්‍රය  – ස්වීඩනය

සී. එස්.  වේරගොඩ  මිය

ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී  – සබරගමුව   පළාත

විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (විශේෂ) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

ආර්. එම්. ආර්.  රන්දෙනිය මහතා

ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී  – නැගෙනහිර   පළාත

ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය – පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

බැංකු හා මුල්‍ය පිළිබද සහතික පත්‍ර විභාගය – ශ්‍රී ලංකා බැංකු කරුවන්ගේ ආයතනය

සහකාර  සාමාන්‍යාධිකාරී  – ප්‍රධාන කාර්යාලය

ඩි.එස්.පි. සී. හදුන්හේවා  මහතා

සහකාර  සාමාන්‍යාධිකාරී – අලෙවි, පර්යේෂණ හා  නිමැවුම්

ක්ෂුද්‍ර  මුල්‍ය ඩිප්ලෝමාව – ශ්‍රී ලංකා බැංකු කරුවන්ගේ ආයතනය

බැංකු හා මුල්‍ය සහතිකපත්‍ර විභාගය – ශ්‍රී ලංකා බැංකු කරුවන්ගේ ආයතනය

ඩබ්. වී. ඊ. ජි.  වරකාගොඩ මහතා

සහකාර  සාමාන්‍යාධිකාරී – භාණ්ඩාගාර

විද්‍යාවේදී  ව්‍යාපාර පරිපාලන (විශේෂ) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

අන්තර් විභාගය – ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය

පි. එම්.එස්. වික්‍රමරත්න  මහතා

සහකාර  සාමාන්‍යාධිකාරී – ණය අයකිරීම්

වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය – කොළඹ  විශ්ව  විද්‍යාලය

අන්තර් විභාගය – ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය

බැංකු හා මුල්‍ය සහතිකපත් විභාගය – ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය

ගිණුම්කරණ ශිල්පීන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකත්වය

එල්. බී.  උපාලි මහතා

සහකාර  සාමාන්‍යාධිකාරී  – ණය

වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය – කැලණිය විශ්ව  විද්‍යාලය

අන්තර් විභාගය  – ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය

කේ.බී.  විජේරත්න මහතා

සහකාර  සාමාන්‍යාධිකාරී – මුල්‍ය

විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර කළමනාකරණ (විශේෂ) උපාධිය – රජරට විශ්ව විද්‍යාලය

අන්තර් විභාගය – ශ්‍රී  ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය

බැංකු හා මුල්‍ය සහතිකපත්‍ර විභාගය – ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය

ජි. එම්. බී. සී. ඩි.  සිල්වා මහතා

සහකාර  සාමාන්‍යාධිකාරී – අවදානම්  කළමනාකරණය

වාණිජවේදී  උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

ශ්‍රී ලංකා බැංකු කරුවන්ගේ ආයතනයේ  ආශ්‍රිත සාමාජිකත්වය

ශාස්ත්‍රවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන උපාධිය – වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය

කසුන් දසන්ත මුහන්දිරම්  මහතා

සහකාර  සාමාන්‍යාධිකාරී – ගොඩනැගිලි හා නඩත්තු / ඉංජිනේරු
විද්‍යාවේදී (ඉංජිනේරු)  ගෞරව උපාධිය – මොරටුව  විශ්ව විද්‍යාලය

පශ්චාත් උපාධි තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමාව ( ඉදිකිරීම්  කළමනාකරණය) – ශ්‍රී ලංකා වීවෘත විශ්ව විද්‍යාලය

වරලත් සිවිල් ඉංජිනේරු

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජික

ඩබ්. එම්. එස්. විජේතුංග  මයා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී –  තොරතුරු තාක්ෂණ

විද්‍යාවේදී ව්‍යවහාරික විද්‍යා උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර  විශ්ව විද්‍යාලය

ශාස්ත්‍රවේදී  තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිය  – කොළඹ  විද්‍යාලය

ශාස්ත්‍රවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (තොරතුරු තාක්ෂණ විශේෂ) උපාධිය  – සික්කිනි මනිපාල් විශ්වවිද්‍යාලය

බැංකු කළමනාකරණය පිලිබදව පශ්චාත් උපාධි විධායක ඩිප්ලෝමාව  – ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතන

සී. එල්. සී.  මුතුබණ්ඩා මහතා

සහකාර  සාමාන්‍යාධිකාරී   – අභ්‍යන්තර විගණන

මේජර් ජනරාල් ජගත් පක්ෂවීර මහතා

ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරි

විශ්‍රාමික  RSP, VSV , USP

ආර්. එම්. ටි. රාජපක්ෂ මිය

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම්

නීතිවේදී උපාධිය  – කොළඹ  විශ්ව විද්‍යාලය

ඩබ්. එම්. අයි. කේ.  අබේරත්න මිය

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – පරිපාලන

ඩි. එම්.  ගුණසිංහ  මයා

සහකාර  සාමාන්‍යාධිකාරී  – අභ්‍යන්තර විගණන

ඩබ්. වී.ඩි.ජි.  කුමුදුනි  මිය

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී  – මානව සම්පත් සංවර්ධන හා සේවා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී  – ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

බී. ආර්. ඩි.  පුෂ්පකුමාරි  මිය

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – වයඹ  පළාත

වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය  – කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය

කේ. සී. ඩි. ධර්මප්‍රිය මහතා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – උතුරු මැද පළාත

ශාස්ත්‍රවේදී  උපාධිය – පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ  ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ආශ්‍රිත සාමාජිකයෙකි

පී. එස්. ටි. රණතුංග  මහතා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී  – ඌව පළාත

ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය – කොළඹ  විශ්ව විද්‍යාලය

පි.එච්. විජේතිලක මහතා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි  – දකුණු පළාත

මෙනුව