විධායක කළමනාකාරිත්වය

ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන්

කේ. ඩී. දහනායක මහතා
ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී – උතුරු මැද පළාත
වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය – රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය
කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව – රජරට විශ්ව විද්‍යාලය

ජි. සිසිල් ඩි සිල්වා මහතා
ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී – බස්නාහිර පළාත
විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (විශේෂ) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

ඩබ්.එම්.ඩි.එස්. වික්‍රමසිංහ මහතා
ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී – ඌව පළාත
වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය – රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය
ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව – කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය
බැංකු අවදානම් කළමනාකරණ සහතික පත්‍රය – ස්වීඩනය

සී. එස්. වේරගොඩ මිය
ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී – සබරගමුව පළාත
විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (විශේෂ) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

ආර්. එම්. ආර්. රන්දෙනිය මහතා
ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී – මධ්‍යම පළාත
ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය – පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
බැංකු හා මූල්‍ය සහතිකපත්‍ර විභාගය – ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය

කේ. ආරියතිලක මහතා
වැඩ බලන ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී – දකුණු පළාත
මානව සම්පත් සංවර්ධන උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව – NIBM

බී. ආර්. ඩි. පුෂ්පකුමාරි මිය
වැඩ බලන ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී – වයඹ පළාත
වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය – කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය

බී.ජී.ඩබ්ලිව්.ඒ. කුමාර මහතා
ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී (වැඩ ආවරණ) – නැගෙනහිර පළාත
විද්‍යාවේදී රාජ්‍ය පරිපාලන (විශේෂ) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ප්‍රධාන කාර්යාලය

ඩි.එස්.පි. සී. හදුන්හේවා මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – අලෙවි, පර්යේෂණ හා නිමැවුම් සංවර්ධන
ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ඩිප්ලෝමාව – ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය
බැංකු හා මූල්‍ය සහතිකපත්‍ර විභාගය – ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය

ඩබ්. වී. ඊ. ජි. වරකාගොඩ මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – භාණ්ඩාගාර
විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (විශේෂ) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
අන්තර් විභාගය – ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය

පී. එම්.එස්. වික්‍රමරත්න මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – ණය අයකිරීම්
වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය – කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය
අන්තර් විභාගය – ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය
බැංකු හා මූල්‍ය සහතිකපත්‍ර විභාගය – ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය

කසුන් දසන්ත මුහන්දිරම් මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – ගොඩනැගිලි හා නඩත්තු / ඉංජිනේරු
විද්‍යාවේදී (ඉංජිනේරු) ගෞරව උපාධිය – මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
පශ්චාත් උපාධි තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමාව ( ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය) –ශ්‍රී ලංකා වීවෘත විශ්ව විද්‍යාලය
වරලත් සිවිල් ඉංජිනේරු
ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ ආයතනික සාමාජික

කේ.බී. විජේරත්න මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – මූල්‍ය
විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර කළමනාකරණ (විශේෂ) උපාධිය – රජරට විශ්ව විද්‍යාලය
අන්තර් විභාගය – ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය
බැංකු හා මූල්‍ය සහතිකපත්‍ර විභාගය – ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය

ජි. එම්. බී. සී. ඩි. සිල්වා මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – පරිපාලන
වාණිජවේදී උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකත්වය
ශාස්ත්‍රවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන උපාධිය – ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය

මේජර් ජනරාල් ජගත් පක්ෂවීර මහතා
ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරි
විශ්‍රාමික RSP, VSV , USP

ඩබ්. එම්. එස්. විජේතුංග මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – තොරතුරු තාක්ෂණ
විද්‍යාවේදී ව්‍යවහාරික විද්‍යා උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
ශාස්ත්‍රවේදී තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
ශාස්ත්‍රවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (තොරතුරු තාක්ෂණ විශේෂ) උපාධිය – – Sikkini Manipal විශ්ව විද්‍යාලය
බැංකු කළමනාකරණය පිලිබදව පශ්චාත් උපාධි විධායක ඩිප්ලෝමාව – ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය

සී. එල්. සී. මුතුබණ්ඩා මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – අභ්‍යන්තර විගණන
විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (විශේෂ) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකත්වය

එම්.එම්.ඒ. එස්. ආනන්ද මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – ණය
ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකත්වය

ආර්. එම්. ටි. රාජපක්ෂ මිය
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම්
නීතිවේදී උපාධිය – කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

ඩබ්. එම්. අයි. කේ. අබේරත්න මිය
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – පරිපාලන
විද්‍යාවේදී (භෞතික විද්‍යා) උපාධිය – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

ඩබ්ලිව්. වී.ඩි.ජි. කුමුදුනි මිය
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – මානව සම්පත් සංවර්ධන හා සේවා
විද්‍යාවේදී රාජ්‍ය පරිපාලන (විශේෂ) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

ජී.බී. එම්.ටී.කේ. විජේරත්න මිය
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – අනුකුලතා
ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධිය – පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

එච්. එම්.එන්.එම්. හේරත් මිය
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – අවදානම් කළමනාකරණය
විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (විශේෂ) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
ශාස්ත්‍රවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන උපාධිය – වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජික
ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජික

ආචාර්ය ඒ.එස්.කේ.බී. රත්නායක මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – තොරතුරු තාක්ෂණ
විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති උපාධිය – අයර්ලන්ත ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය
ශාස්ත්‍රවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන උපාධිය – ලීඩ්ස් මෙට්‍රොපොලිටන් විශ්වවිද්‍යාලය
දර්ශනවේදී උපාධිය – Aldersgate Collage

එම්. ඒ. තොටදෙනිය මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – මෙහෙයුම්
ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධිය – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

පී. එන් ඒකනායක මිය
ප්‍රධාන නීති නිළධාරි
නීතිවේදී උපාධිය

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් – ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

එම්.ඒ. ඥානරත්න මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – සබරගමුව පළාත
විද්‍යාවේදී රාජ්‍ය පරිපාලන (විශේෂ) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

කේ. සී. ඩි. ධර්මප්‍රිය මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – උතුරු මැද පළාත
ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය – පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ආශ්‍රිත සාමාජික

පී. එච් විජේතිලක මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – දකුණු පළාත
විද්‍යාවේදී (රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා තක්සේරු) උපාධිය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
බැංකු හා මූල්‍ය ඩිප්ලෝමාව – ශ්‍රී ලංකා බැංකු කරුවන්ගේ ආයතනය

පී. එස්. ටි. රණතුංග මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – මධ්‍යම පළාත
ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධිය – කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

එච්.එම්.පී.ඒ.ජී.යු. බණ්ඩාර මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – ඌව පළාත
ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජික
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව – රජරට විශ්ව විද්‍යාලය

ආර්.එම්.ඩී.එස්.පී. මහානාම මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – බස්නාහිර පළාත
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජික
වරලත් අලවි ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජික

ඒ.ඒ.ජේ. අමරසිංහ මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – වයඹ පළාත
වාණිජවේදී උපාධිය – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

මෙනුව