ආයතනික කළමනාකාරිත්වය

ඒ. එච්.එම්.එම්.බී. ජයසිංහ මහතා

සාමාන්‍යාධිකාරී / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

ඒ. එච්.එම්.එම්.බී. ජයසිංහ මහතා 1986 දී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබද විශේෂ උපාධිය ලබා ඇත. එතුමා ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයෙන් බැංකු කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි විධායක ඩිප්ලෝමාවද, වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කළමනාකරණය පිළිබද පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවද,ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව NIBM ආයතනයෙන්ද ලබා ඇත. එතුමා උපාධිය ලබා ගැනීමෙන් පසු 1987 දී ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව හා සම්බන්ධ වූ අතර ශාඛා කළමනාකරු, කලාප කළමනාකරු, දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු, ප්‍රධාන කළමනාකරු, සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී , ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී සහ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී යන තනතුරු වල සේවය කර ඇත. ජයසිංහ මහතාට බැංකු ක්ෂේත්‍රයෙහි වසර 36 කට වඩා වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත.

වජිර ජයසිංහ මහතා

ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරී

වසර 20 කට අධික කාලයක් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර තුළ අත්දැකීම් සමග ජයසිංහ මහතා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව හා එක්වන්නේ 2011 වසරේ ජූනි මසදීයි. ඒ මහතා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු උපාධිධාරියෙකු වන අතර, තායිලන්තයේ ආසියානු තාක්ෂණ ආයතනයේ ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිධාරියෙකි. ඇමෙරිකාවේ හවායි විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳවද පශ්චාත් උපාධිධාරියෙකු වන එතුමා උපාධියෙන් පසු සිය වෘත්තීය ජීවිතය අරඹන්නේ IBM World Trade Corporation හරහායි. හෙතෙම මුල්‍ය සහ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ඉහල කළමනාකාරිත්වය තුළ වසර 15කට අධික කාලයක සේවා පළපුරුද්දක් සහිත තැනැත්තෙකි.

බ්‍රිතාන්‍ය පරිගණක සංගමයෙන් සහතික ලත් තොරතුරු තාක්ෂණික වෘත්තිකයෙකු (CITP) ලෙස සහ ඇමෙරිකානු ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ආයතනයෙන් සහතික ලත් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ වෘත්තිකයෙකු ලෙසත් සුදුසුකම් ලබා ඇති ඒ මහතා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයෙහි වරලත් ඉංජිනේරුවරයෙක්ද වෙයි.

පී එස් එදිරිසූරිය මහතා

ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරි

සුමේධ එදිරිසුරිය මහතා 1992 දී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන උපාධිය ලබා ඇත. ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සාමාජිකයෙකු වන ඒ මහතා, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිලිබදව පශ්චාත් උපාධිය ලබා ඇත. එතුමා 29 වසරක සිය සේවා කාලය තුල විගණනය , ගිණුම්කරණය , බදුකරණය , කළමනාකරණ උපදේශනය , බැංකුකරණය සහ මුල්‍ය යන අංශයන්හි Ernst & Young – කොළඹ, NDB බැංකුව සහ සෙලාන් බැංකුව ඇතුළු ආයතන ගණනාවක අත්දැකීම්වලින් පරිපුර්ණ වූ පුද්ගලයෙකි. 2017 වසරේදී RDB සමගින්, ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරී ලෙස එක්වීමට ප්‍රථම ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවෙහි ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී, අනුකුලතා නිලධාරි සහ වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරී/ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලෙසද සිය සේවය ලබාදී ඇත.

ඩී. එම් . ටී. එස්. කුමාර මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – මෙහෙයුම් හා බැංකු සහය සේවා

බැංකු ක්‍ෂේත්‍රයේ වසර 30 කට අධික පළපුරුද්දක් ඇති කුමාර මහතා 1991 දී පොලොන්නරුව ප්‍රාදේශීය ග්‍රාමීය සංවර්ධන බැංකුව හා එක්විය . එතුමා සිය සේවා කාලය තුළ බැංකු සහකාර, කළමනාකරු , ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු, ප්‍රධාන කළමනාකරු, සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී යන තනතුරු සහ ඌව හා වයඹ පළාත් ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස සේවය කර ඇත .
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් විද්‍යාවේදී උපාධිය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති එතුමා කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ලබා ඇත. එසේම එතුමා ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ අන්තර් විභාගය සමත් වී ඇත.

ඒ.ඒච්.එම්.ජී. අබේරත්න මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි – ණය, විශේෂ ව්‍යාපෘති හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන

ඒ.එච්.එම්.ජී. අබේරත්න මහතා 1986 දී කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් වාණිජ (විශේෂ) උපාධිය ලබා ගත් අතර 2016 දී වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන ලදී. තවද එතුමා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පාඨමාලාවද සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇත.
1987 දී ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව හා එක් වූ ඒ මහතා ශාඛා කළමනාකරු, ප්‍රධාන කළමනාකරු, සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී සහ උතුරු මැද ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී යන තනතුරු වල සේවය කර ඇත.

ඩී. කේ. සංජීව සේරසිංහ මහතා

ප්‍රධාන මානව සම්පත් නිලධාරී

1999 වසරේ සිට මානව සම්පත් ක්‍ෂේත්‍රයේ වසර 20 කට අධික පළපුරුද්දක් ඇති ක්‍රිෂාන්ත සංජීව සේරසිංහ මහතා 2021 ජනවාරි මාසයේදී ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව හා එක් විය. එතුමා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් විද්‍යාවේදී මානව සම්පත් කළමනාකරණ (විශේෂ) උපාධිය සහ ශාස්ත්‍රවේදී කළමනාකරණ උපාධිය ලබා ගන්නා ලදී. එසේම එතුමා ජපානයේ ටෝකියෝහි සමස්ත තත්ත්ව කළමනාකරණය තුළින් මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ සාමාජිකත්ව වැඩසටහන සාර්ථකව සම්පුර්ණ කර ඇත.
ක්‍රිෂාන්ත මහතා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනික හා මධ්‍යම කළමනාකරණ තනතුරු හරහා සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කරන ලදී . 2014/2015 දී එතුමා ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි – මානව සම්පත් සංවර්ධන ලෙස සේවය කර ඇත.

ඊ ඒ ඩී ජනිත ප්‍රියශාන්ත මහතා

ප්‍රධාන අභයන්තර විගණක නිලධාරී

මහජන බැංකුවේ සහ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනවල බැංකු මූල්‍ය සහ විගණනය පිළිබඳ වසර 30කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති ජනිත ප්‍රියශාන්ත මහතා 2022 ජූනි මාසයේදී ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව හා එක් විය ප්‍රියශාන්ත මහතා ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ, ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සහ ඕස්ට්‍රේලියාව වරලත් ගණකාධිකාරී කළමනාකරණ ආයතනයේ සහතිකලත් සාමාජිකයෙකි. එතුමා  වාණිජවේදී විශේෂ (දෙවන පෙල ඉහළ) උපාධියක් දරයි.