ගෙවතු පහළොස් දහසක් බිහි කිරිඉමට දිරි දෙන්න (දිනමිණ 21.07.2020)