හොරණ ශාඛාව “RDB ලිසිං” අරඹයි.

Events, News, RDB Leasing

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ හොරණ ශාඛාව  සිය පළමු ලීසිං  ප්‍රදානය 2020/07/24 දින එම ශාඛා  පරිශ්‍රයේදී සිදුකරනා ලදී .කළුතර දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු අසේල නවරත්න බණ්ඩාර මහතා සහ හොරණ ශාඛා කළමනාකරු W.L.G. ජනසිංහ යන මහත්වරුන්  ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකරනා ලදී.

හොරණ ශාඛාවේ ගනුදෙනුකරුවකු වන H.A. චන්දන කුමාර මහතාට ප්‍රාඩෝ ලෑන්ඩ් කෘස් (LAND CRUSIE ) රථයක් මිලදී ගැනීමට මෙම ලීසිං පහසුකම ලබා දෙන ලදී .

Menu