හොරණ ශාඛාව “RDB ලිසිං” අරඹයි.

Events, News, RDB Leasing

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ හොරණ ශාඛාව  සිය පළමු ලීසිං  ප්‍රදානය 2020/07/24 දින එම ශාඛා  පරිශ්‍රයේදී සිදුකරනා ලදී .කළුතර දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු අසේල නවරත්න බණ්ඩාර මහතා සහ හොරණ ශාඛා කළමනාකරු W.L.G. ජනසිංහ යන මහත්වරුන්  ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකරනා ලදී.

හොරණ ශාඛාවේ ගනුදෙනුකරුවකු වන H.A. චන්දන කුමාර මහතාට ප්‍රාඩෝ ලෑන්ඩ් කෘස් (LAND CRUSIE ) රථයක් මිලදී ගැනීමට මෙම ලීසිං පහසුකම ලබා දෙන ලදී .

Previous Post
RDB  யாழ்  கிளையில் லீசிங் வசதி…
Next Post
RDB උල්පත ණය ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහන… රඹෑව ශාඛාව 24.07.2020

Related Posts

No results found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu